Go to Top

Pravo

Ukinjeno dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela za večinske lastnike

V Uradnem listu RS je objavljena sprememba Pravilnika glede zaposlitve brez kontrole trga dela za večinske lastnike. Po novem Pravilniku, ki je stopil v veljavo 21. 2. 2015, se tujci, ki so večinski lastniki podjetja, zaposlujejo pod istimi pogoji kot ostali tujci, ki niso večinski lastniki podjetja, torej s kontrolo trga dela. Vse vloge vložene pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah se rešujejo skladno z določili Pravilnika iz leta 2011, torej, Nadaljuj z branjem

Bosta samozaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji postala enostavnejša?

Obeta se nam nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki usklajuje slovenski pravni red z evropskim. Za tujce naj bi bilo uvedeno enotno dovoljenje, na podlagi katerega bi lahko prebivali in delali v Sloveniji, in enotno vstopno točko. Enotno dovoljenje je namenjeno vsem tujcem, ki bodo zaprosili za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, pa tudi tistim, ki bodo zaprosili za enotno dovoljenje za opravljanje sezonskega dela, opravljanje Nadaljuj z branjem

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžni delojemalcem zagotoviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. Delavci v podjetju, med njimi tudi študenti in dijaki ter delavci, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe, morajo biti po zakonu usposobljeni iz varstva in zdravja pri delu. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje pa se ne opravi Nadaljuj z branjem

Internacionalizacija poslovanja – vstop na kitajski trg

1,3 miljarde velik kitajski trg ponuja veliko priložnosti za slovenska podjetja, vendar se je potrebno nanj temeljito pripraviti  in upoštevati predvsem velike jezikovne in kulturne razlike, potrebno je biti zelo potrpežljiv in preden podjetju dejansko uspe na tem trgu lahko mine nekaj let. Najprej je potrebno vedeti, da je to zelo oddaljen trg, ki ima določene zakonitosti  in je za večino slovenskih podjetij, predvsem malih in srednjih zelo zahteven projekt. Nadaljuj z branjem

Ali veste, kdaj snemajo vaš telefonski pogovor?

»Vaš klic se snema zaradi višje kakovosti storitev.« Se sliši znano? Dejstvo je, da številni ponudniki storitev in blaga pogosto snemajo klice oseb, ki želijo pridobiti določene informacije, podati reklamacijo, izvesti nakup blaga ali poklicati na pomoč, ko je nekdo v težavah. Praksa, da se skoraj vsa klic snema, tudi če osebe iščejo zgolj splošne informacije, je nedopustna in nezakonita. Snemanje telefonskih klicev predstavlja poseg v pravico do varstva osebnih Nadaljuj z branjem

Dopolnilno delo opravlja 590 oseb

S  1. januarjem 2015 je stopil v veljavo sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki je izvajalcem prinesel določene pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sistem vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vlada uvedla z namenom preprečevanja dela na črno. Po novem se bo mora vsakdo, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, priglasiti na Ajpesu – preko spletne strani ali fizično na upravni enoti. S tem se umesti na javno dostopen seznam Nadaljuj z branjem

Ali morate registrirati blagovno znamko?

Ste opazili, da se na  trgu pojavlja konkurenca s proizvodi ali storitvami, ki bi jih kupci na prvi pogled  lahko zamenjali za vaše? Vam je v času vašega dosedanjega delovanja uspelo ustvariti proizvod ali storitev, ki jo kupci prepoznavajo in ji zaupajo? Blagovna znamka, ki ste jo ustvarili z lastnim delom in se z njo s ponosom predstavljate na trgu, si zasluži, da jo zaščitite. Z zaščito svoje blagovne znamke Nadaljuj z branjem

Kako poteka izvoz blaga iz EU?

Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s  carinskega območja EU v tretjo državo (država ali ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije. Blago je glede na izbrani izvozni postopek lahko namenjeno dokončnemu izvozu oziroma se začasno izvozi na oplemenitenje, obisk sejma, ipd. Izvozni postopek se ne uporablja za unijsko blago, ki se prevaža iz ene v drugo Nadaljuj z branjem

Kako izterjati dolgove od dolžnikov?

Zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti je zadnja leta ena izmed največjih težav slovenskih podjetij. Plačilna nedisciplina je žal postala vsakodnevni spremljevalec, blokirani računi in izvršbe so že nekaj čisto običajnega. Kakšne pristope izbrati za izterjavo dolgov? Nekajdnevne zamude so nekaj običajnega, če se soočate z veliko plačilno nedisciplino pa predlagamo, da se s svojimi kupci pogovorite o točnih plačilnih rokih in o višini stroškov, ki jih bodo morali plačati, če ne bodo plačali Nadaljuj z branjem

Carinska deklaracija in carinska vrednost

Za vse blago, ki je sicer predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je potrebno oddati carinsko deklaracijo, s katero se v predpisani obliki in v skladu s predpisanimi pogoji prijavi blago za določen carinski postopek. Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) lahko predložijo carinsko deklaracijo: v elektronski obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), z uporabo Carinskega informacijskega sistema v pisni obliki na predpisanem obrazcu enotne upravne listine (EUL), kadar zaradi tehničnih ovir ni Nadaljuj z branjem

Opravljate osebno dopolnilno delo? Prijavite se v eSODD!

AJPES na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu vodi Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. Uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v: podatke o osebnem imenu posameznikov, vrste osebnega dopolnilnega dela, zaporedne številke posameznikov. kontaktne podatke. Vstop v aplikacijo eSODD je mogoč tukaj. Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom o dela opraviti priglasitev prek spletnega portala AJPES ali osebno Nadaljuj z branjem

Kdaj nastane obveznost poročanja v Intrastat?

Podjetja, ki so registrirana v EU lahko na trg EU prosto izvažajo in uvažajo blago, vendar ne smejo količinsko omejevati uvoza oz. izvoza, niti kako drugače omejevati trgovanja. Pravica do proste trgovine vključuje tudi pravico do prostega tranzita na celotnem ozemlju EU. Ko blago čeprav izdelano zunaj EU vstopi v EU, se ga lahko prosto prevaža po vsej EU. Lahko pa se v okviru EU uvede prepoved ali omejitev izvoza, uvoza ali tranzita blaga, kadar tako blago Nadaljuj z branjem

Kakšne so obveznosti trgovcev v času razprodaj?

Ob razprodaji mora trgovec med drugim jasno navesti odstotek znižanja in obdobje trajanja razprodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Na razprodaji ponujeno blago ne sme imeti nikakršnih napak. Z današnjim dnem se uradno začenjajo zimske sezonske razprodaje. Največ 60 dni bomo potrošniki lahko tekstilno blago in obutev kupovali po do 60 odstotkov nižjih cenah. Kljub ugodnim nakupom pa morajo Nadaljuj z branjem

Carinska unija v EU

Evropska oz. carinska unija je enotno carinsko območje oz. trgovinski prostor, v katerem blago lahko prosto kroži, ne glede na to ali je bilo izdelano v EU ali  pa je bilo uvoženo od drugod. Za blago, ki je bilo uvoženo zunaj EU je potrebno plačati carino oz. dajatve, ko blago prvič prestopi mejo EU, nato pa blago ni več podvrženo kontroli in carinam. Sicer se pri medsebojnem trgovanju med članicami Nadaljuj z branjem