Go to Top

Pravo

Soglasje za odprtje popoldanskega s.p. nujno na zahtevo delodajalca

Pri registraciji dopolnilne dejavnosti, t.i. popoldanskega s.p., soglasja delodajalca ni obvezno, niti ga ni treba predložiti. Lahko pa delodajalec od zaposlenega, ki je ali bo odprl status popoldanskega samostojnega podjetnika, zahteva podpis soglasja in to neodvisno od tega, ali bo zaposleni opravljal konkurenčno dejavnost ali ne. Bi odprli popoldanski s.p.? Popoldansko opravljanje konkurenčne dejavnosti Prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti je zakonsko opredeljena. Prvi odstavek 39. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) Nadaljuj z branjem

Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?

Pravice in obveznosti delodajalca določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Katera dokazila mora kandidat predložiti delodajalcu? Kandidat je dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje. Prav tako mora delodajalca obvestiti tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje Nadaljuj z branjem

Kdaj je delavec upravičen do odpravnine?

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Kdaj je delavec upravičen do odpravnine? Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca Delavec je ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, upravičen do odpravnine.  Delavec je upravičen do izplačila odpravnine, če je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. V to obdobje se Nadaljuj z branjem

Minimalni odpovedni rok pogodbe o zaposlitvi

Odpovedne roke ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1). Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki je določen z zakonom. Minimalni odpovedni roki V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni Nadaljuj z branjem

Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri garancijah?

Garancija je vsaka obveznost, s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Garancijski list Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke: firmo in sedež dajalca garancije; firmo in Nadaljuj z branjem

Kako pridobite potrdilo o nekaznovanosti?

V Republiki Sloveniji obstaja samo splošno potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ne obstaja. V kolikor je bila oseba pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, je to razvidno iz splošnega potrdila o nekaznovanosti. Kazenska evidenca fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji se vodi na Ministrstvu za pravosodje RS. Kdo lahko pridobi potrdilo o nekaznovanosti? Potrdilo o nekaznovanosti lahko pridobi vsak posameznik, Nadaljuj z branjem

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) urejajo določbe členov 159. do 164. ZDR-1. Kolikšen je zakonsko določen minimalni letni dopust? Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavcu, katerega delovna Nadaljuj z branjem

Kako poteka prodaja deleža v d.o.o.?

Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je sestavljen iz osnovnih vložkov vse njenih družbenikov. Na podlagi osnovnih vložkov pridobi vsak družbenik dobi svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih in ki družbeniku daje določena upravljalska in premoženjska upravičenja kot so na primer glasovanje na skupščini in udeležba v dobičku. Ali lahko družbenik svoj delež d.o.o. proda? Družbenik lahko proda svoj celoten delež ali le njegov del, vendar je, ko je družbenikov več, potrebno Nadaljuj z branjem

Kdaj je za podjetje priporočljivo zavarovati terjatve?

Tveganje neplačila prodanega blaga oziroma opravljenih storitev je ena od osnovnih nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje pri svojem poslovanju. Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici je učinkovit način, da si zagotovite, da bodo terjatve plačane. Z zavarovanjem terjatev zaščitite pomemben del vašega premoženja, prav tako vam zavarovanje terjatev lahko predstavlja tudi enega od instrumentov za pospeševanje prodaje. Vse pogosteje se srečujemo s situacijami formalne plačilne nesposobnosti kot so na primer stečaj, Nadaljuj z branjem

Ukinjeno dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela za večinske lastnike

V Uradnem listu RS je objavljena sprememba Pravilnika glede zaposlitve brez kontrole trga dela za večinske lastnike. Po novem Pravilniku, ki je stopil v veljavo 21. 2. 2015, se tujci, ki so večinski lastniki podjetja, zaposlujejo pod istimi pogoji kot ostali tujci, ki niso večinski lastniki podjetja, torej s kontrolo trga dela. Vse vloge vložene pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah se rešujejo skladno z določili Pravilnika iz leta 2011, torej, Nadaljuj z branjem

Bosta samozaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji postala enostavnejša?

Obeta se nam nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki usklajuje slovenski pravni red z evropskim. Za tujce naj bi bilo uvedeno enotno dovoljenje, na podlagi katerega bi lahko prebivali in delali v Sloveniji, in enotno vstopno točko. Enotno dovoljenje je namenjeno vsem tujcem, ki bodo zaprosili za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, pa tudi tistim, ki bodo zaprosili za enotno dovoljenje za opravljanje sezonskega dela, opravljanje Nadaljuj z branjem

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžni delojemalcem zagotoviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. Delavci v podjetju, med njimi tudi študenti in dijaki ter delavci, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe, morajo biti po zakonu usposobljeni iz varstva in zdravja pri delu. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje pa se ne opravi Nadaljuj z branjem

Internacionalizacija poslovanja – vstop na kitajski trg

1,3 miljarde velik kitajski trg ponuja veliko priložnosti za slovenska podjetja, vendar se je potrebno nanj temeljito pripraviti  in upoštevati predvsem velike jezikovne in kulturne razlike, potrebno je biti zelo potrpežljiv in preden podjetju dejansko uspe na tem trgu lahko mine nekaj let. Najprej je potrebno vedeti, da je to zelo oddaljen trg, ki ima določene zakonitosti  in je za večino slovenskih podjetij, predvsem malih in srednjih zelo zahteven projekt. Nadaljuj z branjem

Ali veste, kdaj snemajo vaš telefonski pogovor?

»Vaš klic se snema zaradi višje kakovosti storitev.« Se sliši znano? Dejstvo je, da številni ponudniki storitev in blaga pogosto snemajo klice oseb, ki želijo pridobiti določene informacije, podati reklamacijo, izvesti nakup blaga ali poklicati na pomoč, ko je nekdo v težavah. Praksa, da se skoraj vsa klic snema, tudi če osebe iščejo zgolj splošne informacije, je nedopustna in nezakonita. Snemanje telefonskih klicev predstavlja poseg v pravico do varstva osebnih Nadaljuj z branjem