Go to Top

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb

Vlada RS je na 165. redni seji ki je potekala 22. decembra 2011 sprejela mnenje o zahtevi Okrožnega sodišča v Ljubljani (vlagatelj) za oceno ustavnosti 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov (ZPUOOD) za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb.

Vlagatelj zahteve navaja da so izpodbijana določila ZPUOOD v kolikor se nanašajo na upnike ki že imajo pridobljene pravice v neskladju s 33. in 155. členom Ustave RS v kolikor pa se nanašajo na upnike ki imajo t. i. pričakovalne pravice pa v neskladju s 33. členom Ustave. Po mnenju vlagatelja sprejete rešitve v izpodbijanem zakonu predstavljajo tudi kršitev 22. člena Ustave RS saj bi bili upniki ki so svoje upravičenje pridobili na zakonski in ustavno skladni podlagi in bi bili v posledici uveljavitve zakona postavljeni v položaj da se jim bistveno zmanjša možnost uveljavljanja tovrstnega upravičenja v neenakopravnem položaju s tistimi upniki ki so do uveljavitve zakona uspeli priti do poplačila istovrstnih upravičenj.

Vlada se v celoti strinja z zahtevo predlagatelja in z vlagateljevo argumentacijo. Vlada v mnenju utemeljuje predmet zahteve še z (dodatnimi) argumenti ki jih je zagovarjala že v mnenju k (takrat predlogu) ZPUOOD.

Vlada meni da črtanje 496. člena Zakona o finančnem poslovanju postopkih insolventnosti in prisilne poravnave (ZFPPIPP) in njegova nadomestitev s pravili novega ZPUOOD ne izpolnjuje meril ki jih je določilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-117/07 saj:

    • brez nadomestila posega v pridobljene oziroma pričakovane premoženjske pravice upnikov
    • je z arbitrarnim spreminjanjem pravil zakonodajalec kršil tudi načeli enakosti pred zakonom in varstva zaupanja v pravo.

V zvezi z vlagateljevim predlogom v zahtevi da prepušča Ustavnemu sodišču da v smislu pooblastila iz 30. člena Zakona o ustavnem sodišču oceni skladnost tudi preostalih dveh členov izpodbijanega zakona (18. in 19. člena ZPUOOD) z Ustavo vlada meni da bi bilo to potrebno in smotrno glede na to da gre za prehodno in končno določbo in glede na to da 18. člen ZPUOOD posega tudi na ureditev v drugem zakonu (ZFPPIPP) ki je bila v preteklosti (predhodnik ZFPPod) tudi že predmet ustavne presoje.

 

Vir:Računovodja.com (23.12.2012)