Go to Top

Financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij!

Banka SID je objavila razpis v obliki razvojno spodbujevalnega programa, kjer bo financirala naložbe v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Kdo je upravičen do sredstev

Financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij!Za spodbude lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe. Poslovni subjekt mora poslovati najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev).

Gospodarska družba lahko spodbudo porabi samo za kritje primernih naložbenih projektov in izdatkov kot opredeljeno v točkah 5 in 6 posebnih pogojev v prilogi I programa, pri čemer morajo biti vsi ti izdatki dokazljivi s knjigovodskimi listinami, ki verodostojno in pošteno izkazujejo poslovne dogodke, ki so z njimi neposredno povezani, in z drugimi dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.

Obseg proračuna

Progam v obsegu do 5,3 mio EUR sestavljajo krediti in nepovratna sredstva. Sredstva v obliki kreditov zagotavlja SID banka iz naslova zadolžitve pri EIB, sredstva v obliki nepovratnih sredstev Evropske skupnosti pa EIB in sicer preko SID banke v okviru programa »SME FF EE Window«.

Oblike in pogoji spodbud

Oblika spodbude je kombinacija kreditiranja in nepovratnih sredstev (v nadaljevanju: spodbuda), pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:

  • najmanj 187.500 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri čemer znesek kredita hkrati ne presega 75% stroškov naložbenega projekta;
  • najmanj 22.500 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12% nakazanih sredstev kredita;
  • seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. v nobenem primeru ne sme preseči 85% stroškov projekta.

Več o omenjenem razpisu najdete na naslednji povezavi.

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja