Go to Top

Slovar najpogostejših računovodskih izrazov, ki jih je dobro poznati

Si želite bolje razumeti kaj točno počne vaše računovodstvo? Seznanite se z najpogostejšimi računovodskimi izrazi.

Amortizacija: po Slovenskih računovodskih standardih (SRS) opredeljena kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke.

Avtorski honorar: avtorski honorar je izraz za dohodek, ki je izplačan na podlagi avtorske pogodbe.

Slovar najpogostejših računovodskih izrazov

Bilanca stanja: bilanca stanja izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu.

Blagajniški maksimum: Vsota gotovine, ki jo potrebuje podjetje za povprečna enodnevna gotovinska izplačila.

Blagovna znamka: pravica s katero se zavaruje blagovni znak, ki se v gospodarskem prometu uporablja za razlikovanje.

Boniteta: boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to ali je v obliki proizvoda storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

Bruto bilanca: izpis otvoritvenega stanja prometa in salda po kontih. Izpiše se za določeno obdobje.

Bremepis: je nasprotje dobropis,a ki ima podoben vendar nasprotujoč vpliv od dobropisa.

Davek: davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd ..

Davek od dobička gospodarskih družb: leto 2009: 21% leto 2010: 20 %.DDV = davek na dodano vrednost. Redni 20% in 8 5% za prehrano in gradnjo za fizične osebe.

Denarna sredstva: Gotovina v blagajni knjižni denar na računih pri banki in denar na poti.

Denarni tok: Denarni tok tvorijo prejemki (prilivi) in izdatki (odlivi). Prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje, izdatki pa odliv denarja iz podjetja. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok. Denarni tok v veliki meri vpliva na to kakšna bo likvidnost (plačilna sposobnost) podjetja.

Dnevnica: dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

Dnevnik: temeljna poslovna knjiga kot glavni knjigovodski razvid. V dnevniku glavne knjige se na podlagi ustreznih knjigovodskih listin po časovnem zaporedju prikazujejo spremembe sredstev obveznosti do njihovih virov prihodkov in odhodkov.

Dobavnica: Dobavnica je dokument, ki nastaja v procesih fakturiranja in materialnega poslovanja. Na osnovi dobavnice naročnik blaga potrdi prejem blaga. Je običajno priloga k izdanemu računu.

Dobiček: Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik).

Dobropis: Dobropis je knjigovodska listina, ki ga dobavitelj izstavi kupcu v primeru, da blago ali storitve, ki jih je že zaracunal z racunom bodisi ne ustrezajo dogovorjeni kolicini ( pomotoma je bila poslana premajhna kolicina ) oziroma ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti (pomotoma je bila poslana cenejša slabša kvaliteta).

Dohodnina – dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu.

Donacije – zneski ali stvari, ki jih dobiva organizacija od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode oziroma storitve katerih kupci so te osebe. Med donacije se ne štejejo sredstva iz proračuna.

Finančni najem – najem, na podlagi katerega izkazuje najemodajalec finančne prihodke in pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček. Pri finančnem najemu pretvori najemodajalec svoja sredstva v finančno naložbo v najemnika.

budget calculation

Računovodski izrazi

Izdatki – odlivi – izplačilo gotovine s transakcijskega računa ali iz blagajne podjetja.

Izkaz poslovnega izida – izkaz v obračunskem obdobju uresničenih prihodkov in odhodkov.

Knjigovodska listina – praviloma v posebni obliki sestavljen in s podpisi potrjen zapis o poslovnem dogodku kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega dogodka, ki ga izpričuje.

Knjigovodska vrednost osnovnega sredstva – razlika med njegovo nabavno vrednostjo in nabranim popravkom njegove vrednosti.

Kompenzacija – medsebojna poravnava terjatev in obveznosti med upniki in dolžniki.

Licenca – pravica do uporabe patenta.

Material – kar se uporablja za izdelavo česa ali kar se uporablja kot podatek pri obravnavanu česa. Osnovni in pomožni material, polproizvodi deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo. Odpadki pri odpisanih stvareh ali lastni proizvodnji se štejejo za material, če so namenjeni prodaji.

Menica – pisna izjava v predpisani obliki, s katero se izdajatelj zaveže da bo plačal – sam ali pa oseba, ki jo določi meničnemu upravičencu ob določenem času in na določenem kraju na menici označeni znesek.

Obresti – obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja predstavljajo obresti.

Odhodki – stroški, ki se nanašajo na prodane izdelke oziroma v storitvenih organizacijah je strošek direktno odhodek.

Odkup terjatev – upnik lahko s pogodbo. ki jo sklene s kom tretjim prenese nanj svojo terjatev izvzemši tiste terjatve. katerih prenos je z zakonom prepovedan kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Dolžnikova privolitev v posel ni obvezna, vendar ga upnik o svoji odločitvi za tak posel mora obvestiti. Vse pravice, ki jih je do trenutka sklenitve posla do dolžnika imel njegov upnik pa po sklenitvi preidejo na prevzemnika.

Odpravnina – zaslužek zaposlenca bodisi a) zaradi odločitve podjetja, da konča službovanje zaposlenca pred običajnim datumom upokojitve bodisi b) zaradi odločitve zaposlenca, da v zameno zanj prostovoljno zapusti delovno mesto bodisi c) zaradi redne upokojitve.

Patent – pravica na podlagi izuma; praviloma ga izrablja lastnik sam in hkrati prepove izkoriščanje drugim daje v promet proizvode pridobljene po zavarovanem izumu in prejema nadomestila, če kdo drug po pogodbi izrablja njegov s patentom zavarovani izum.

Poslovni izid (dobiček ali izguba) – razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.

Poslovni najem – vsak najem, ki ni finančni najem. Pri njem izkazuje najemodajalec v najem dana sredstva še naprej kot svoja opredmetena osnovna sredstva, najemnine pa kot poslovne prihodke.

Predujem (predplačilo avans) – vnaprejšnje plačilo za še ne v plačilo zapadlo obveznost.

Prejemki – prilivi – prejem gotovine na transakcijski račun ali v blagajno podjetja.

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let – zadržani čisti dobiček, ki še ni razdeljen.

Preplačilo – presežek plačila obveznosti nad celotno obveznostjo, ki povzroči da se pri plačniku pojavi ustrezna terjatev; navadno nastane zaradi pomote.

Pridobitna dejavnost – vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička.

Pridruženo podjetje – podjetje v katerega kapitalu ima drugo podjetje pomemben delež ali na katero ima drugo podjetje zaradi česa drugega pomemben vpliv.

Prihodki – povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Proizvodi – dokončani proizvodi v obliki stvari namenjeni neposredni prodaji, ki pa so še vedno last podjetja.

Računovodenje – vrednostno spremljanje proučevanje in prikazovanje poslovanja.

Stroški – neto (brez DDV) prejeti računi za storitve ali izdelke pri zavezancih za DDV in bruto (z DDV) prejeti računi za nezavezance za DDV.

Slovar najpogostejših računovodskih izrazov

Stroški amortizacije – izvirni stroški, ki so povezani s strogo doslednim prenašanjem vrednosti amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev in amortiziranih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Stroški dela – izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v kosmatih velikostih, pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del kosmatih zneskov.

Stroški izposojanja – obresti in drugi stroški v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev porabljenih za pridobitev zalog.

Stroški materiala – stroški osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov delov goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhajajo iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije.

Stroški raziskovanja – stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se opravlja v upanju da bo pripeljalo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in razumevanja.

Stroški razvijanja – stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo.

Stroški storitev – stroški prevoznih storitev proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in podobni stroški v širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in niso povezane s plačami pa tudi stroški obresti. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij razen iz delovnega razmerja nastalih s fizičnimi osebami.

Trgovsko blago – kupljeni proizvodi namenjeni prodaji.

Uskupinjeno odvisno podjetje – podjetje, v katerem ima obvladujoče podjetje prevladujoč kapitalski delež ali prevladujoč vpliv iz drugih razlogov in ki vstopa v skupino za katero se sestavljajo skupinski računovodski izkazi.

Ustanovitveni vložek  – znesek, ki ga ustanovitelj zagotovi organizaciji z ustanovitvenim aktom kot trajni vir sredstev. Ustanovitveni vložek se praviloma lahko poveča ali zmanjša le na podlagi ustanoviteljeve odločitve ali na podlagi zakona. Kot ustanovitveni vložek se ne štejejo sredstva, ki jih ustanovitelj z ustanovitvenim aktom zagotovi za pokrivanje izbranih stroškov poslovanja. Ustanovitveni vložek ni obveznost do ustanovitelja, temveč je namensko premoženje. Ustanovitveni vložek se pojavlja le pri ustanovah (fundacijah) ali drugih organizacijah, ki imajo namensko premoženje določeno z zakonom.

Uvozne dajatve – carina pri uvozu, vstopni davek na dodano vrednost in morebitne druge dajatve pri nabavi.

Varščina – zastavljena nadomestna stvar, ki jo dá dolžnik upniku v zagotovilo, da bo izpolnil svoje obveznosti.

Vrednostni papir (vrednostnica) – listina, s katero se izdajatelj zaveže izpolniti zapisano obveznost do njenega zakonitega imetnika. Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi: Vrednostni papirji, ki so predmet kupoprodaje na borznih sestankih.

Zaloge – sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.

Zaposlenec (delavec) – fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri podjetju.

Zunanja knjigovodska listina – knjigovodska listina sestavljena zunaj podjetja, v katerem je podlaga za knjigovodsko obravnavanje podatkov, to je pri drugi pravni ali fizični osebi.


Tudi vam manjka znanja o osnovah računovodstva?

Udeležite se seminarja Abeceda poslovanja, kjer se boste seznanili z osnovami računovodstva!

Pripravila Alenka Bizilj, DATA d.o.o.