Go to Top

Kdo lahko uveljavlja povračilo potnih stroškov za zdravljenje v drugem kraju?

Zavarovanci pod določenimi pogoji lahko uveljavljajo povračilo potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške ter stroške prehrane in nastanitve, za zdravljenje v drugem kraju. Gre torej za primere, ko mora zavarovanec zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v drug kraj.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

Več informacij

To pravico lahko zavarovanec uveljavlja, če:

 • je napoten za potovanje do najbližjega izvajalca, ki je usposobljen za storitve,
 • je napoten za potovanje do izvajalca, ki opravlja izključno dejavnost na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije in ortopedije,
 • je napoten/poklican s strani ZZZS.

Prijava na izobraževanje

Višine povračil potnih stroškov

Zavarovana oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoze z javnim prevoznim sredstvom ob predložitvi vozne karte za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravnika. To povračilo se zmanjša  za 3 odstotke minimalne plače, kar od 1. 1. 2017 znaša 24,15 evra. Povračilo je torej v višini dejanske cene karte minus 24,15 evra.

Povračilo potnih stroškov

Če zavarovana oseba potuje v drug kraj z osebnim avtomobilom, je upravičena do povračila prevoznih stroškov v vrednosti 10 odstotkov cene litra evro super bencina na kilometer v posameznem koledarskem mesecu, zmanjšanih za 3 odstotke minimalne plače.

Osebi, ki je določena za spremljevalca, pripada povračilo potnih stroškov v dejanski višini cene prevoza z javnim prevoznim sredstvom.

Prijava na izobraževanje

Kdo lahko uveljavlja povračilo stroškov prehrane?

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov prehrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna od doma več kot 12 ur. Višina povračila znaša 60 odstotkov dnevnice, ki se izplačujejo javnim uslužbencem v organih državne uprave.

Če mora oseba zaradi napotitve bivati v drugem kraju, ima tudi pravico do povračila stroškov nastanitve. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov. Povračilo stroškov za prenočevanje pa se opravi v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot je cena enoposteljne sobe v najcenejšem hotelu s tremi zvezdicami v kraju, kjer uveljavlja zdravstvene storitve, če v tem kraju ni hotela s tremi zvezdicami pa v kraju, ki je najbližji.

Otroci do dopolnjenega 7. leta starosti imajo pravico do povračila stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju v višini polovice navedenih zneskov.

Prijava na izobraževanje

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe, če tako odloči osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija ZZZS. Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in starejše težje ali težko duševno ter telesno prizadete otroke in mladostnike se šteje, da potrebujejo spremljevalca.

Za katere zdravstvene storitve to velja?

Povračilo potnih stroškovZavarovana oseba ima pravico do povračila potnih stroškov le v določenih primerih. Te navajajo 1., 2. in 3. točka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). V celotni vrednosti (100 %) se povrnejo potni stroški za storitve:

 • sistematični in drugi preventivni pregled otrok, učencev, dijakov in študentov do dopolnjenega 26. leta starosti, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci,
 • preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni,
 • svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje nezdravega življenjskega sloga,

Ne spreglejte! (Novo) prijavo v zdravstveno zavarovanje (M1) lahko naredite do 8 dni vnaprej

 • zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,
 • zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja,
 • obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,

Prijava na izobraževanje

 • zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
 • celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti, popolne ali zelo težke okvare sluha, cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov,
 • zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu,
 • zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam,
 • nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi,
 • patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
 • zdravila s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje oseb in stanj,
 • živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil,

Prijava na izobraževanje

 • sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let,
 • predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali na data@data.si in zahtevajte ponudbo!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

V višini 90 odstotkov vrednosti lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do povračila potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške ter stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju, za storitve v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog, zdravljenja v tujini in storitve intenzivne terapije, radioterapije, dialize n drugimi nujnimi najzahtevnejšimi posegi.

V višini 80 odstotkov vrednosti lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do povračila potnih stroškov ter stroškov prehrane in nastanitve v zvezi s storitvami glede zagotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti in umetne oploditve, sterilizacije in umetne prekinitve nosečnosti, storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela, nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela. Podrobneje navaja 3. točka 23. člena ZZVZZ.

Kje najdete vlogo, kako jo oddate in ostale podrobne informacije dobite na strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Prijava na izobraževanje

Preberite še:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja