Go to Top

Pogoji za opravljanje dejavnosti – Čebelarstvo

Poglobili smo se v kmetijsko panogo gojitve čebel in pridobivanja čebeljih produktov. To so produkti, predvsem iz medu in voska, kot tudi pelod, matični mleček, surov propolis ter tudi korist opraševanja.

Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev in matic.

Organizacijska oblika

Čebelarstvo je lahko organizirano kot:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
  • kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
  • kmetijsko gospodarstvo – planina.

Domesticated-Honeybees-Returni-90570362Pogoji za opravljanje čebelarske dejavnosti

Čebelar mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in biti vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), vsi čebelnjaki pa vpisani v register čebelnjakov. Za opravljanje zootehniških opravil je zahtevana tudi ustrezna usposobljenost.

Ob vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), za primer živinoreje, imetnik živali dobi dodeljeno KMG-MID identifikacijsko številko. Sam vpis izvajajo upravne enote, ureja pa ga Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1), ki tudi tretira ne-vpis, kot tudi ne-prijave sprememb v ta register kot prekršek. Obenem se določi tudi nosilec kmetijske dejavnosti ter člani kmetije.

V primerih, ko kmetija uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti tudi namestnika nosilca, za primer ko postane nosilec njegov namestnik.

Če se v okviru kmetijskega gospodarstva obdelujejo zemljšča, se v Register kmetijskih gospodarstev vpišejo tudi podatki o kmetijskih zemljiiščih v uporabi.

Vsi čebelnjaki morajo biti registrirani in označeni.

Stojišča in namestitev

Čebelar predlaga izvajalcu pašnega reda namestitev čebel na pašo oziroma za uporabo stojišča za prezimovanje najmanj 30 dni pred nameravanim pričetkom paše oziroma nameravanim dovozom čebel na prezimovanje.

Izvajalec pašnega reda najpozneje v 15 dneh od prejema predloga za namestitev čebel izda soglasje o namestitvi čebel.

Namestitev čebel ureja  »Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja«.

Registracijo stojišč izvaja predvidoma lokalno čebelarsko društvo oziroma Čebelarska zveza Slovenije (izvajalec pašnega reda). To naredi z vlogo za potrditev ali dopolnitev pašnega reda.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Dodeljena mu je registrska številka stojišča, čebelar pa mora na samem stojišču  ob namestitvi čebel namestiti kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami z imenom izvajalca pašnega reda.

Čebelarski pašni red

Izvajalec pašnega reda  mora vložiti pisno vlogo za potrditev čebelarskega pašnega reda na pristojni organ. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) potrdi pašni red z odločbo, za obdobje petih let.

Register čebelnjakov

Register čebelnjakov je evidenca, ki jo vodi pristojni organ in vsebuje podatke o čebelarjih, čebelnjakih, stojiščih ter o številu čebeljih družin in o premikih čebel.

Čebelar vloži vlogo za registracijo čebelnjaka na pristojni organ najpozneje 30 dni po naselitvi čebelnjaka. Pristojni organ je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Ob registraciji čebelnjaka pristojni organ izda čebelarju registrsko oznako in obvestilo o vpisu v register.

Obrazec za vpis v register čebelnjakov

Označevanje čebelnjakov

Po pravilniku o označevanju čebelnjakov in stojišč (https://www.uradni-list.si/1/content?id=89662), mora čebelar v sedmih dneh po prejemu registrske oznake, trajno označiti čebeljnjak na vidnem mestu. Registracija je izvedena za nedoločen čas.

Potrebno je tudi soglasje lastnika parcele, če je parcela, na kateri namerava namestiti čebelnjak, v lasti nekoga drugega.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Vzrejevalec matic

Za organizirano vzrejo matic z namenom oddaje vzrejnih matic v promet, je potrebna najmanj pridobljena čebelarska poklicna kvalifikacija ali ustrezne delovne izkušnje na odobrenem vzrejališču matic. Za vzrejevalca je zahtevana tudi dodatna strokovna usposabljanja in nadaljne pridobivanje specializiranih znanj.

Poleg tega mora zadovoljevati ustreznosti števila čebelnjakov in stojišč, zagotavljati ustreznost objekta, prostora in opreme ter morfološko in etološko ustreznost čebelje družine. Posebne zahteve zadevajo tudi namestitev avtohtonih kranjskih čebel.

Pristojen organ je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sporočanje števila čebeljih družin

Sporočanje števila čebeljih družin, čebelarji izvedejo za čebelnjake, za katere imajo urejen vpis v Register čebelnjakov, na dan 31. oktober in 15. april. Izvede se v Register čebelnjakov, lahko tudi preko spleta (https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup).

Vabimo vas na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o standardni klasifikaciji dejavnosti ter registraciji podjetja.

DATA d.o.o

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja