Go to Top

Nakup zaščitne opreme COVID-19 sofinancira država!

Nakup zaščitne opreme COVID-19 je v okviru javnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) sofinanciran! Posamezno podjetje lahko prejme do 9.999,00 EUR nepovratnih sredstev. Javni razpis se nanaša na mikro, mala in srednja podjetje, ter velja za nakup zaščitne opreme, kot so pralne obrazne zaščitne maske, obrazne zaščitne maske za enkratno uporabo, zaščitne rokavice, razkužila, brezstični termometri za merjenje telesne temperature ipd..

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Pravni strokovnjaki na voljo za svetovanje iz področja zakonodaje, novih ukrepov za blaženje posledic krize, kreditov in državnih poroštev ter pridobivanje državnih in evropskih sredstev. Pri nas ste v dobrih rokah, ker Vam lahko nudimo hkrati tudi svetovanje računovodij in davčnih svetovalcev in tako je obravnava lahko res celostna!

Načrtujete nakup zaščitne opreme? Potrebujete pomoč pri prijavi na javni poziv? Za ponudbo nam pišite na data@data.si!

Informativni izračun plače

Nakup zaščitne opreme COVID-19

Potrebujete pomoč pri vlogi za sofinanciranje nakupa zaščitnih sredstev? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Mikro, malim in srednjim podjetjem so v okviru javnega razpisa pri SPS na voljo sredstva za nakup zaščitne opreme v višini 10 milijonov evrov. Od tega jih 7,2 milijona prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Posamezno podjetje lahko za nakup zaščitne opreme prejme do 9.999,00 evra pomoči.

Namen javnega razpisa je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID-19 oz. po njej. Cilj financiranja je preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Vloga za nakup zaščitne opreme COVID-19 se oddaja preko e-Portala SPS!

Vloga za nakup zaščitne opreme COVID-19  se odda preko e-Portala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na PS. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.

Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo).

V roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, mora prijavitelj s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti oz. poslati priporočeno po pošti na naslov Slovenskega podjetniškega sklada (SPS).

Podlaga za sofinanciranja so računi, ki izkazujejo nakup zaščitne opreme s strani prijavitelja. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

BRUTO NETO PLAČA

Sofinanciranje je lahko tudi 100%!

Višina pavšalnega zneska za nakup zaščitne opreme lahko znaša največ zmnožek 200 EUR pomnoženo s številom vseh zaposlenih na dan oddaje vloge. Po javnem pozivu se lahko podjetju za nakup zaščitne opreme izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

V okviru javnega razpisa bodo priznana sredstva za nakup zaščitne opreme omejena na največ naslednje dovoljene vrednosti – na kos izražen v ceni brez DDV:

  1. zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  2. zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
  3. zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  4. razkužila – največ do 20 EUR na liter
  5. termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Upravičena podjetja z vsaj petimi zaposlenimi!

Prijave na javni razpis lahko oddajo mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji in z vsaj petimi zaposlenimi. Javni razpis se nanaša na podjetja, ki so oblikovana bodisi kot gospodarske družbe (npr. d.o.o.), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge.

Pri s.p.-jih se kot zaposleni upošteva tudi nosilec dejavnosti, če je ta zaposlen v svojem s.p.-ju (polni s.p.). Prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje, podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad). Prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ. Prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja. Javni poziv se izvaja v okviru sheme »de minimis« in skupna pomoč de minimis ne sme presegati 200.000,00 evrov

Odobri se lahko le ena vloga na podjetje.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja