Go to Top

Mikrokrediti – predvidena nova kvota sredstev še letos

Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma konec leta 2019 ponovno odprl javni razpis »MIKROKREDITI P7«, katerega posebnost je v tem, da ponuja zelo nizko obrestno mero in ugodno zavarovanje kredita. Kredit lahko koristijo mikro in mala podjetja.

Informativni izračun plače

Predmet in namen razpisa

Predmet razpisa bodo mikrokrediti, ki bodo na voljo za mikro in mala podjetja v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Namenjeni so zagotavljanju ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in / ali projekta, ki so / je predstavljen v prijavi. S tem se zasleduje naslednje cilje: ohranitev delovnih mest, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest ter spodbujanje zagona določenih projektov v okviru poslovanja.

Mikrokrediti – za katere stroške so namenjeni

Mikrokrediti dovoljujejo financiranje naslednjih upravičenih stroškov:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (gradnja, nakup poslovnih prostorov in opreme);
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja);
 3. stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev;
 4. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki na plačo, povračilo stroškov prevoza na in z dela, stroški prehrane v času delovnika) – največ do 50 % zneska kredita;
 5. pripadajoči DDV.

Pravni nasvet

Predvidene značilnosti in višine

Znesek: mikrokrediti se odobrijo v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Krijejo pa lahko do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Mikrokrediti se odplačujejo v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti. Mikrokrediti nudijo obrestno mero v odstotku 37,5% 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja mikrokredita.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Minimalno zavarovanje: Mikrokrediti se zavarujejo s petimi (5) menicami podjetja. Za zavarovanje mikrokredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokrediti.

Mikrokrediti dovoljujejo kritje stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi mikrokredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Mikrokrediti so namenjeni mikro in malim podjetjem, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas in ob oddaji vloge poslujejo z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Tudi zagonska podjetja (start-up) so upravičena za kandidiranje na javnem razpisu »Mikrokrediti«, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), vendar še niso pričela s komercialno prodajo;
 • poslujejo najmanj 6 mesecev in največ 5 let;
 • od ustanovitve do vključno oddaje vloge za financiranje še niso realizirala pozitivnega čistega poslovnega izida, ki bi presegal 3.000 EUR, pri čemer je takšen pozitiven rezultat posledica izrednega priliva iz naslova subvencij ali drugih spodbud države;
 • imajo potencial rasti;
 • nimajo odvisnih družb;
 • imajo najmanj enega zaposlenega;
 • imajo zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno večinski lastnik podjetja;
 • imajo najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala;
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo vloge za financiranje so realizirani letni prihodki znašali najmanj 5.000 EUR oz. v kolikor podjetje še ne posluje celo zaključeno poslovno leto, morajo biti planirani letni poslovni prihodki najmanj 5.000 EUR, pri čemer tako planirane prihodke utemelji s sklenjenimi prodajnimi pogodbami ali terminskimi pogodbami ali na drug ustrezen način;

Predvidena je možnost, da podjetja oddajo več vlog in se jim na tej osnovi odobrijo mikrokrediti v večjem številu (4). Mikrokrediti se lahko odobrijo v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Pri tem je treba poudariti, da so bila nazadnje vsa sredstva zaradi velikega povpraševanja razdeljena že v prvem roku. »Mikrokrediti« namreč spadajo med razpise, ki so podjetnikom najbolj dostopni.  Povečajte si torej možnosti za pridobitev mikrokredita s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje glede izpolnjevanja pogojev določenih v javnem razpisu »Mikrokrediti« in pripravo dokumentacije na razpisi@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja