Go to Top

Javna naročila in nominirani podizvajalci

Javna naročila za marsikatero podjetje predstavljajo glavni vir prihodkov. Podjetja, ki želijo uspešno pridobivati javna naročila v izvedbo, morajo slediti določenim ciljem. Kako je torej potrebno pripraviti ponudbo, kadar le-ta vključuje podizvajalce?

Informativni izračun plače

Poznate razliko med javnimi razpisi in javnimi naročili? Bi želeli tudi vi oddati ponudbo pa nimate potrebnega znanja in izkušenj? Zaupajte svoja vprašanja strokovnjakom DATA d.o.o.! Pišite nam na data@data.si!

13. DNEVI PODJETNIŠTVA

Kdo ne more oddati ponudbe na javna naročila?

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Naročniki morajo že na zakonski podlagi iz postopkov javnega naročanja izključiti subjekte:

  • ki so bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, taksativno našteta v ZJN-3,
  • ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in davčnih obveznosti oz. znaša vrednost neplačanih obveznosti več kot 50 evrov,
  • ki so uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
  • pri katerih je bil v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb ugotovljena najmanj ena kršitev v zvezi z delovnopravnimi določili.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Bi želeli javna naročila izvajati s podizvajalci?

Javna naročila lahko izvajate tudi s podizvajalci. Javna naročila so lahko torej v določenem delu izvedena z enim ali večimi podizvajalci. Po definiciji ZJN-3, ki ureja javna naročila, je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba, ter za ponudnika, kateremu je bilo javno naročilo oddano v izvedbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

BRUTO NETO PLAČA

Javna naročila – zahteve, če nastopate s podizvajalci

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti:

  • vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
  • kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev,
  • izpolnjene ESPD obrazce vseh podizvajalcev,
  • in priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kaj pomeni pojem nominirani podizvajalec?

Nominirani podizvajalec je podizvajalec ponudnika, kateremu so bila javna naročila oddano v izvedbo. Bistvo je, da nominirani podizvajalec plačilo za opravljano storitev pridobi neposredno od naročnika javnega naročila in ne od glavnega izvajalca.

Institut neposrednega plačila podizvajalcem urejata tako Obligacijski zakonik (OZ), kot tudi ZJN-3. ZJN-3 pa še dodatno omogoča neposredno plačevanje celotni podizvajalski verigi, vendar le, če je to določeno v dokumentaciji, pripravljeni za posamezno javno naročilo.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Kdaj se lahko opravi nominacija podizvajalca in na kakšen način?

Nominacija podizvajalca se opravi ob oddaji ponudbe ponudnika, ki nastopa s podizvajalcem. Lahko pa se podizvajalca nominira naknadno – tekom izvajanja javnega naročila, ko ga glavni izvajalec prvič nominira in naročniku predloži zahtevano dokumentacijo.

Skladno s sodno prakso lahko podizvajalec poda zahtevo za neposredno plačilo, ki se nanaša na plačilo vseh izvedenih del, tudi tistih, ki se obračunajo pozneje. S predložitvijo zahteve podizvajalca po direktnem plačilu od naročnika nastane samostojno pravno razmerje med naročnikom in podizvajalcem, s tem pa nastopijo učinki zakonske cesije glede prehoda izvajalčeve terjatve do naročnika na podizvajalca.

Pravni nasvet

Kdo je lahko nominirani podizvajalec?

Za podizvajalca ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in, če tako določi naročnik, razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoje za sodelovanje mora podizvajalec izpolnjevati v skladu z zahtevami naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Nominirani podizvajalci – kaj je dobro vedeti?

Če vas je glavni izvajalec, ki so mu bila javna naročila oddana v izvedbo nominiral za neposredna plačila pri naročniku, ste s trenutkom opravljene nominacije pridobili pravico zahtevati plačilo od naročnika. Še vedno pa imate tudi terjatev do glavnega izvajalca.

Naročnik lahko podizvajalcu odgovarja samo do zneska, ki bi ga bil za dela, ki jih je opravil podizvajalec, dolžan plačati glavnemu izvajalcu. Naročnik javnega naročila pa ne odgovarja za morebiten presežek, ki je nastal, ker so bile v podizvajalski pogodbi dogovorjene drugačne cene ali drugačna cenovna klavzula, kakor je dogovorjena v pogodbi med naročnikom in glavnim izvajalcem javnega naročila.

Četudi ste v oddani ponudbi izjavili, da se odpovedujete pravici do neposrednega plačila, je to izjavo mogoče kadarkoli preklicati in zahtevati neposredno plačilo na podlagi določb OZ.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja