Go to Top

Inventura ob koncu leta

Inventura je namenjena izvedbi popisa osnovnih sredstev in obveznosti do njihovih virov. V kolikor se ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom je pravna oseba v prekršku. Iz Zakona o računovodstvu (ZR) izhaja, da se v tem primeru pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo od 417,29 EUR do 25.037.53 EUR. Ker se bliža  konec leta z njim pa tudi zaključek poslovnega leta, pravočasno poskrbite za popis sredstev.

Informativni izračun dohodnine

Katera pravna podlaga določa obveznost popisa sredstev?

V ZR je določeno, da pravne osebe obvezno usklajujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro). Tudi v 54. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da morajo podjetja najmanj enkrat letno preveriti ujemanje stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Kdaj se opravi inventura?

Inventura ali popis sredstev se obvezno opravi ob koncu leta. Pravne osebe opravijo popis praviloma po stanju na dan 31. decembra. Izjemoma se opravi inventura tudi med letom in sicer ob statusnih spremembah, prenehanju in v drugih primerih, določenih z zakonom. Podjetje lahko sklene, da se knjige, filmi, fotografije, arhivsko gradivo, kulturni spomeniki, predmeti muzejske vrednosti, likovne umetnine ter predmeti, ki so posebej zavarovani kot naravne in druge znamenitosti, ne popisujejo vsako leto. Vendar v slednjem primeru obdobje med zaporednima popisoma ne sme biti daljše od petih let.

Pravilnik o popisu sredstev

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne osebe. Slednje lahko v obliki pravilnika.  Notranji akt o inventuri ureja celoten postopek, v katerem se določi:

 1. kako se opravi inventura (načini za popis sredstev),
 2. kdaj se opravi inventura (roki za popis sredstev),
 3. kako se uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim,
 4. kdaj se uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim,
 5. obveznosti do virov sredstev,
 6. tehniko popisa,
 7. likvidacijo ugotovljenih presežkov ali primanjkljajev.

 

Kdo izvede popis sredstev?

Popis izvede določena popisna komisija. Pri večjih družbah je ponavadi tri članska komisija. Izbere se tudi vodja popisa. Pri manjših družbah in samostojnih podjetnikih pa takšno imenovanje komisij skoraj ni mogoče.

Pravni nasvet

Za katera sredstva se opravlja inventura?

Popisujejo se vsa sredstva ter obveznosti do virov sredstev. Sem sodijo:

 1. neopredmetena sredstva (naložbe v patente, licence, koncesije, blagovne znamke ipd.)
 2. dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
 3. opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, biološka sredstva, oprema, drobni inventar),
 4. naložbene nepremičnine,
 5. denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice in vrednotnice,
 6. denarna sredstva na računih,
 7. kratkoročne časovne razmejitve,
 8. terjatve in obveznosti,
 9. finančna naložbe, dana posojila in prejeta posojila,
 10. dolgoročne rezervacije in dolgoročno razmejeni prihodki,
 11. sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah,
 12. neplačani odhodki in neplačani prihodki,
 13. splošni in rezervni sklad,
 14. zunajbilančne postavke,
 15. popis kapitala.

Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov vodja popisa sestavi poročilo o popisu.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja