Go to Top

Dostop do informacij javnega značaja

S 17. 4. 2014 vstopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Poslovanje podjetij bo lažje, saj bo več podatkov dostopnih javnosti.

Dostop do informacij javnega značaja

Lažje bo upravljanje s premoženjem in finančnimi sredstvi pri sklepanju poslov. Na trgu bodo podjetja bolj konkurenčna, saj bodo tržni pogoji enaki za vse. To bo koristilo predvsem malim in srednje velikim gospodarskim družbam, ki želijo poslovati s gospodarskimi družbami s prevladujočim vplivom države ali samoupravnih lokalnih skupnosti. Koristi so enake, tudi če jim želijo konkurirati.

Kdo?

Zavezanci so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.

Informacije javnega značaja:

Javne so vse informacije v zvezi s sklenjenimi pravnimi posli, izdatki za naročilo blaga, gradnje, svetovalnih ali drugih storitev in sponzorskih, donatorskih ter avtorskih pogodb. To velja tudi za vse informacije v zvezi s članstvom, prejemki in bonitetami ter kadrovanjem članov poslovodnih organov, organov upravljanja, nadzornih organov in drugih zastopnikov.

Absolutno javni podatki so pa podatek o vrsti posla, podatek o pogodbenem partnerju, pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil, terminski plan posla in enaki podatki iz aneksa k pogodbi.

Preostalo besedilo določene pogodbe bodo lahko predstavljale poslovno skrivnost. Zahtevam za dostop do informacij se lahko ugodi, delno ugodi ali ne ugodi.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja