Go to Top

Zakaj računovodstvo?

Gospodarske družbe (v nadaljevanju podjetja) morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Poslovne knjige morajo družbe voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Dvostavno knjigovodstvo

Zakaj računovodstvo?Dvostavno knjigovodstvo je zaradi načina evidentiranja tudi najbolj pregledno. Po sistemu dvostavnega knjigovodstva vodijo poslovne knjige vse gospodarske družbe, zavodi, društva (z izjemami) in veliki samostojni podjetniki. Dvostavno knjigovodstvo se vodi na podlagi kontnega načrta za glavno knjigo, ki ga pripravi Slovenski inštitut za revizijo.
Predpis, ki ureja področje računovodstva v RS so Slovenski računovodski standardi, že od leta 2006 pa se lahko tudi Slovenska podjetja odločijo za uporabo Mednarodnih računovodskih standardov oz. Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Po SRS (2006) je obvezno vodenje dveh temeljnih knjig – glavne knjige in dnevnika.

Poleg temeljnih knjig se vodijo tudi analitične evidence, ki pojasnjujejo temeljne konte glavne knjige (npr. konto materiala, izdelkov, kupcev, dobaviteljev…) ter ostale pomožne knjige (npr. register osnovnih sredstev, blagajniška knjiga…). Vodenje pomožnih knjig sicer ni obvezno, če so verodostojni podatki, ki se običajno dobivajo na podlagi pomožnih knjig zagotavljajo drugače (z izjemo registra osnovnih sredstev).

Računovodstvo je pomembna poslovna funkcija vsakega podjetja, ki zajema knjigovodenje in računovodenje. Knjigovodenje je evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, računovodenje kot širši pojem pa zajema predračunavanje, obračunavanje in načrtovanje poslovanja. Računovodstvo v majhnih podjetjih se razlikuje od računovodstva v velikih podjetjih saj je sta tako obseg kot zahtevnost zelo različna.

Računovodstvo kot poslovna funkcija, naj bi bilo organizirano znotraj podjetja, vendar se vseeno mikro, majhna in tudi srednja podjetja raje odločajo za t.i. „outsoursing“, to je za zunanjega partnerja – računovodski servis. Razlogi za takšno ravnanje so prav gotovo povezani s stroški, saj se plače računovodij gibljejo od 1000 EUR neto dalje, poleg tega pa je tudi sposoben, učinkovit in izkušen kader s področja računovodstva in finance težko najti, kakor tudi zaposliti v majhnem podjetju.

Ne malokrat se mikro podjetja odločijo, da vodijo poslovne knjige sami oziroma s pomočjo družinskih članov, saj menijo, da z razpoložljivo programsko opremo to ni zahtevno. Problemi pa nastanejo ali ob prvem obisku inšpektorjev ali ob povečanem obsegu poslovanja, kjer knjigovodenje enostavno ni več dovolj, saj se z rastjo podjetja, povečajo tudi potrebe po kvalitetnejšem načrtovanju poslovanja in analiziranja doseženega, kakor tudi optimiranja tako stroškov kot davčnih obremenitev.

Prednost računovodskih servisov

Prednost računovodskih servisov je seveda strokovnost in cenovna dostopnost (v primerjavi z redno zaposlitvijo). V večjih računovodskih servisih lažje združujemo celovito podporo podjetjem pri njihovem poslovanju (od knjiženja do svetovanja, izdelave elaboratov, …).

Več o računovodskem servisu DATA d.o.o.

V primeru, da bi želeli svoje poslovne knjige voditi sami, obiščite naš seminar Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Pripravili: Anja Grahek in Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Prijava na izobraževanje

 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja