Go to Top

Računovodski vidik socialnih podjetji

Zakon o socialnem podjetništvu je začel veljati aprila 2011, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem letos.

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so v ta namen ustanovili Svet za socialno podjetništvo, ki naj bi naj bi imel po posvetovanju s socialnimi partnerji, socialnimi podjetji in drugimi organizacijami civilne družbe pripravljeno strategijo razvoja socialnega podjetništva.

Socialno podjetništvo obsega opravljanje dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja. Dejavnosti bo lahko bodisi proizvodnja, prodaja proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, seveda pa osnovni cilj ni ustvarjanje dobička. Glavni cilj socialnega podjetja je zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb, ki ustvarjajo prihodke in tako »skrbijo« za lastno preživetje.

Pogoj, za pridobitev statusa socialno podjetje, je najmanj, da podjetje v prvem letu zaposli enega in v nadaljnjih letih poslovanja še najmanj dva delavca.

Računovodski vidik poslovanja socialnega podjetja se razlikuje od drugih oblik (npr. družbe, samostojni podjetnik) predvsem v tem, da se ne ustvarja dobiček, ki bi bil namenjen družbenikom, lastnikom, ampak se dobiček uporabi za nadaljnji razvoj in novih zaposlitev v tem podjetju. V kolikor se socialno podjetje ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi, ne le s socialnim podjetništvom, mora v svojih knjigah ločeno zagotoviti ločeno vodenje sredstev, zalog, stroškov, prihodkov, dobička itd., po dejavnostih.

Olajšave/spodbude/subvencije/podpore ipd. (v nadaljevanju spodbude), iz javnih sredstev, ki jih socialno podjetje pridobi se izkazujejo na pasivnih časovnih razmejitvah (odvisno od ročnosti, kratkoročne ali dolgoročne) in se prenašajo med prihodke v obdobju, ko se pojavijo stroški/odhodki, za kritje katerih so bile te spodbude prejete. V kolikor se pridobijo spodbude za vlaganje v sredstva (neopredmetena ali opredmetena) za opravljanje socialnega podjetništva, se izkazujejo med dolgoročnimi časovnimi razmejitvami in se jih prenaša v prihodke sorazmerno z amortizacijo obračunano od teh sredstev.

Ugotovljen poslovni izid lahko socialno podjetje razdeli za:

  • investicije v osnovna sredstva, potrebna za opravljanje socialnega podjetništva,
  • ohranjanje in povečanje števila delovnih mest,
  • pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti ali manjše učinkovitosti zaposlenih
  • izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev,
  • druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih upravlja, če niso v izključno korist članov
  • povečanje premoženja podjetja
  • nagrade članom, upravi in delavcem v deležu, ki ne sme presegati 20 odstotkov vsega ustvarjenega dobička ali presežka prihodka v določenem letu (pri delitvi ne more izključiti delavcev)

Glede vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov, veljajo za socialna podjetja enaka pravila in predpisi, ki urejajo računovodstvo, ki veljajo za določeno vrsto nepridobitnih pravnih oseb (npr. zavodi).

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.