Go to Top

Preverite kaj je pomoč de minimis in kdo je upravičen do te pomoči?

Pomoč de minimis je najbolj pogost pristop pri pridobivanju sredstev iz javnih razpisov in pozivov – kaj pa dejansko to pomeni?

Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je potrebno upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč.

Informativni izračun plače

Kakšna je pravna podlaga za pomoč de minimis?

Uredbe, ki urejajo de minimis pomoč in znesek dodelitve pomoči:

 • Uredba (EU) št. 1407/2013 (»klasična« de minimis pomoč). Do 200.000 EUR pomoči;
 • Uredba (EU) št. 360/2012, ki se uporablja za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Do 500.000 EUR pomoči;
 • Uredba (EU) št. 1408/2013, glede de minimis pomoči v kmetijstvu. Do 25.000 EUR pomoči.

V nadaljevanju članka se bomo opredelili do »klasične« de minimis pomoči po Uredbi (EU) št. 1407/2013.

Informativni izračun dohodnine

Iščete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Značilno za pomoč po pravilu de minimis je, da gre za vrsto pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence. Ta vrsta pomoči pa tudi ne predstavlja državne pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica za prejem pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim redom.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Pomoč de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013 kdo je upravičen do pomoči in kdo ne?

Pomoč de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013 velja za pomoč, dodeljeno podjetjem v vseh sektorjih, razen:

 • iz sektorjev ribištva,
 • iz sektorja primarne kmetijske proizvodnje,
 • ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
 • ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, z izjemami,
 • pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice. In sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Kaj pa povezane osebe? Kako se dodeljuje pomoč de minimis v teh primerih?

Pomoč de minimis se dodeli enotnemu podjetju. V skladu z Uredbo EU št. 1407/2013, enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
 • podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek dodeljenih de minimis pomoči v vseh povezanih podjetjih.

Informativni izračun za normirance

Pravni nasvet

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Kakšen je skupni znesek, ki jo upravičuje pomoč de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013?

Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

Potrebno pa je vedeti, da se sešteva pomoč de minimis  z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja