Go to Top

Mesečne obveznosti »normiranca« oz. »pavšalista«

Nova zakonodaja, ki je pričela veljati 01.01.2013, je podjetnikom prinesla možnost ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov v višini 70% davčno priznanih prihodkov.

Vse prevečkrat se status normiranca povezuje z dejstvom, da podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov ni potrebno voditi poslovnih knjig (računovodstva).

Mesečne obveznosti »normiranca« oz. »pavšalista«

Resnica je daleč od splošnega mnenja, ki se množično širi med podjetniki. Res je le, da normirancem ni potrebno voditi poslovnih knjig za ugotavljanje davčne osnove.

Normiranci se ločijo v dve kategoriji: samostojni podjetniki in pravne osebe

Samostojni podjetniki

Zakaj je samostojnim podjetnikom smiselno ostati in voditi računovodstvo, čeprav jim zakonodaja ne predpisuje obveznega vodenja poslovnih knjig? Zavedati se moramo, da kljub dani možnosti ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, je samostojni podjetnik dolžan voditi določene evidence.

Problem, ki se mi poraja je tudi ta, morebitno ponovno ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, zaradi npr. preseganja kriterijev, ki jih dovoljuje zakon.

Naj naštejem je bistvene mesečne obveznosti:
• Izdaja računov
podjetniki za začetku svoje poslovne poti imajo probleme pri poznavanju poslovnih listin
• Vodenje evidenc o prometu (t.i. knjiga izdanih računov)
• Obračun prispevkov in oddaja predpisanega obrazca na DURS
• Obračun plač in oddaja predpisanega obrazca na DURS (v kolikor ima podjetnik zaposlene delavce)
• Obračun DDV (v kolikor je podjetnik zavezanec za DDV)
• Vodenje registra osnovnih sredstev
• Obračun amortizacije (v primeru, da podjetnik v prihodnosti izgubi status normiranca in začne ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, je potrebo v poslovnih knjigah imeti realno stanje neodpisane vrednosti osnovnih sredstev)
• Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• Obvezni AJPES-ov pobot
• Priprava davčnega obračuna ob zaključku leta (do 31.3. za preteklo leto)
• Vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe (ob najemu kredita ali leasinga banke zahtevajo bilance !!!)
• …

Pravne osebe

Pravne osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, morajo kljub vsemu na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 54. In 59. člen), še vedno voditi poslovne knjige – računovodstvo. Za pravne osebe se glede računovodenja ne spremeni nič.

Vloga računovodje

Računovodja sodeluje z normirancem bolj kot svetovalec in mu pomaga pri uvajanju v poslovanje (npr. pomaga pri izdaji računov), ga obvešča o vseh spremembah zakonodaje ter za davčnega zavezanca vodi »knjigo« izdanih računov (evidenca prometa). Za nosilca dejavnosti obračunava prispevke ter oddaja OPSVZ obrazce preko portala e-davki. V kolikor ima normiranec zaposlene delavce mu računovodja obračunava plače ter oddaja vse predpisane obrazce na DURS ter na AJPES. Po potrebi oddaja tudi ostale REK obrazce (npr. REK-2 za avtorske honorarje, najemnine,…). Vodi register osnovnih sredstev ter obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Za normiranca je dobrodošlo tudi da mu računovodja vodi saldakonte kupcev in dobaviteljev (tudi prijava v AJPES-ov pobot). Konec leta pripravi in odda davčni obračun, vodi poslovne knjige za notranje poročanje, po potrebi tudi pripravlja letne računovodske izkaze za zunanje uporabnike (banka, razni razpisi,…) ter podjetniku posreduje informacije, ki podjetniku koristijo pri poslovnih odločitvah.

Avtor: Jure Filip, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja