Go to Top

Koledar poročanja za februar 2015

Ne pozabite na datume poročanja in obrazce, ki jih v februarju 2015 ne smete zamuditi.

Do 5. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2014 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave, in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2014

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2015
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2015); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 13. 2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2015

Do 15. 2.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2015; fizične osebe, ki pošiljajo po pošti do 16. 2. 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2015

Do 16. 2.

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2015 (prispevek za ZZ je 32,72 EUR, PIZ ostaja 31,85 EUR)
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za januar 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2015

Do 18. 2.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za januar 2015
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2015

Do 20. 2.

 • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2015
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2015
 • brazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2015
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2015
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2015
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2015
 • Obrazec DDV-O za januar 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za januar 2015 (op. plačilo DDV je 27. 2.)

Do 26. 2.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja (začetek vnosa 19. 2.)

Do 27. 2.

 • Obrazec DDV-O – Obračun DDV za januar 2015
 • Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za januar 2015
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2015
 • Obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2015
 • Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2015 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • Izvajalci plačilnega prometa – Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih

Do 28. 2.

 • Obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2015
 • Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

Do 2. 3. (sicer 28. 2.)

 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije – proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

 

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja