Go to Top

Zamudne obresti – kdaj nam jih lahko zaračunajo?

Zamudne obresti, kdaj nam jih lahko zaračunajo?

Zamudne obresti se pogosto zaračunavajo v nasprotju z zakoni, opažajo pravniki podjetja Data, d.o.o.. Podjetja potrošnikom (fizičnim osebam) pogosto nepravilno zaračunajo obresti.  Naj bo upravnik stanovanjskega bloka, komunalno podjetje ali plačilo računa za elektriko – bodite pozorni, ali so zaračunane zamudne obresti v skladu z zakonom. V nasprotnem primeru jih namreč niste dolžni poravnati!

Poznamo kar nekaj primerov, ko so potrošnikom neupravičeno zaračunali (previsoke) obresti. Žal se je izkazalo, da laik z ugovori ne uspe doseči ničesar. Če se boste znašli v podobni situaciji, vam bodo v naši pravni službi z veseljem pomagali s pravnim svetovanjem in storitvami. Verjemite – pogosto šele dopis pravnika zaleže.

Fizičnim osebam lahko upravičeno zaračunajo zamudne obresti takrat, ko zamujajo s plačilom obveznosti. Do zamude v skladu z določilom Obligacijskega zakonika pride, če potrošnik ne izpolni obveznosti v roku, ki je določen za izpolnitev.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Ugotavljate, da s svojo plačo ne morete plačati vseh položnic? Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam pomagamo ugotoviti, ali lahko s svojo poslovno idejo zaslužite.

In če je rok plačila praznik ali vikend?

Zakon o pravdnem postopku pravi: če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Zamudne obresti: višino določa Obligacijski zakonik     

Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zamudne obresti. Obrestna mera zamudnih obresti znaša 8 odstotkov letno, če poseben zakon ne določa drugače. V primeru zamude pri plačilu s strani potrošnika kot pogodbene stranke se ne sme dogovoriti uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih določa obligacijski zakonik.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Javne storitve in dobrine: po zamudi najprej opomin

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da so podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošnikom javne storitve in dobrine, dolžni zagotoviti redno in kakovostno opravljanje storitev. Skrbeti morajo tudi za ustrezen razvoj in dvig kakovosti storitev. Kaj sploh so javne dobrine in storitve? To so na primer zagotavljanje električne energije, pitne vode, komunalnih dejavnosti (vodovod, odvoz smeti), RTV prispevek…

Če potrošnik pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ga mora upnik s pisnim opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti. Določiti mu mora naknadni rok za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15 dni, če drug zakon ne določa daljšega roka. Pred iztekom dodatnega roka za izpolnitev upnik ne sme prekiniti zagotavljanja javne storitve ali dobrine.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Spletno plačilo na dan valute

Tudi zneski za stroške opominov so pogosto previsoki. Zakon o varstvu potrošnikov pravi, da stroški opomina v primeru zamude plačila potrošnika ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina. Prav tako ne smejo presegati višine zamudnih obresti.

Ste vi tisti, ki pošiljate opomine za plačila zapadlih obveznosti? Preberite, kdaj in kako pošiljati opomine!

Globe: do 1.200 evrov

Zakon o varstvu potrošnikov predvideva tudi globe.  Z globo 1.200 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Če:

  • Pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin, v primeru, ko potrošnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ne ravna v skladu z drugim odstavkom 3. člena . Torej prekine zagotavljanje javne storitve ali dobrine pred iztekom naknadnega roka za poplačilo obveznosti, o katerem potrošnika obvesti v opominu.
  • Uuporabi višje zamudne obresti, kot jih določa obligacijski zakonik,
  • V primeru zamude potrošnika, katerega stroški presežejo dejanske stroške izdelave in pošiljanja opomina oziroma višino zamudnih obresti.

Z globo 400 evrov pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori kakega od zgoraj naštetih prekrškov.

Rezervirajte si termin za pravno svetovanje:

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja