Go to Top

Razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog

Slovenski računovodski standard 4 se uporablja takrat, ko gre za knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Ta standard obdeluje razvrščanje zalog, njihovo pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj, začetno računovodsko merjenje, prevrednotovanje, uskupinjevanje ter, kot že omenjeno, razkrivanje zalog.

izobraževanje

Koristna delavnica za vse samostojne podjetnike!

Več informacij

Z zalogami si največkrat srečujejo podjetja z dejavnostmi kot so proizvodnja, gostinstvo, trgovina, servisne storitve in podobno. Zaloge zajemajo količine v skladišču, dodelavi, predelavi, kot tudi tiste, ki jih imajo podjetja v npr. maloprodajni trgovini.

Tokrat izpostavljamo razlage nekaterih pojmov, vezanih na upravljanje z zalogami. Več podrobnosti in posamičnih izjem pa navaja Slovenski računovodski standard 4.

Prijava na delavnico

Razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog

Razvrščanje zalog

Zaloga materiala so količine blaga v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel.

Kot material se lahko šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, lahko pa tudi tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 evrov.

Pomembno je, da se količine zalog ločujejo od poškodovanih stvari v zalogi (morebitni proizvodi slabše kakovosti ipd.).

Prijava na delavnico

Pripoznavanje in odpravljanje pripoznavanj

V knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se stvar v zalogi pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in če je mogoče njeno nabavno vrednost oziroma stroškovno vrednost zanesljivo izmeriti. Kot sredstvo pa se stvar v zalogi pripozna, ko se ob upoštevanju prevzema na podlagi ustreznih listin začne obvladovati.

Pripoznanje stvari v zalogi kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, ko je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati, kar potrjujejo ustrezne listine.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Merjenje zalog

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

Knjigovodska vrednost porabljenih zalog je strošek, knjigovodska vrednost prodanih zalog pa poslovni odhodek.

Slovenski računovodski standard 4 se uporablja, ko gre za knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog materiala in blaga.

Klikni in deli

Prevrednotovanje zalog

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti, ki se lahko opravi na koncu poslovnega leta ali pa med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, a po manjši izmed njiju, zaradi okrepitve pa se ne prevrednotujejo.

Prijava na delavnico

Uskupinjevanje zalog

Uskupinjene zaloge se ne vodijo na posebnih kontih, temveč se povzemajo iz izvirnih bilanc stanja upoštevanih podjetij na podlagi dodatnih podatkov in prilagoditev, ki se nanašajo na prevedbo v predstavitveno valuto obvladujočega podjetja, na izločitev čistega dobička iz njihove vrednosti, na prerazvrstitev zalog in na prevrednotenje zalog ob uskupinjenju. Zaradi takšnih prilagoditev se vrednost uskupinjenih zalog razlikuje od seštevka vrednosti zalog v izvirnih bilancah stanja podjetij v skupini.

Razkrivanje zalog

Podjetja, ki niso zavezana reviziji (preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov), morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostala podjetja pa morajo zadostiti tudi zahtevam po razkrivanju v skladu s tem standardom.

Prijava na delavnico

Za vsako vrsto zalog so potrebna tudi razkritja računovodske usmeritve, uporabljene pri sprotnem in končnem vrednotenju zalog, pa tudi uporabljenih metod obračunavanja stroškov, ter knjigovodske vrednosti in čiste iztržljive vrednosti zalog po razvrstitvah, ki ustrezajo podjetju.

Razkrijejo sepresežki in primanjkljaji pri popisu zalog ter odpisi vrednosti zalog zaradi sprememb njihove kakovosti in zaradi sprememb njihove vrednosti.

Preberite tudi:

Vir: Slovenski računovodski standard 4

Potrebujete računovodski nasvet? Posvetujte se z našim strokovnjakom! Za vsa vprašanja so dosegljivi na 01 600 1530 ali na data@data.si!

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja