Go to Top

Računovodski izrazi od A do I

Računovodski izrazi so besede, ki so izkušenim računovodjem dobro znane, mnogim podjetnikom pa ne

Računovodski izrazi, tema prvega dela našega računovodskega slovarja so računovodski izrazi od A do I. Dobro jih je poznati, z njimi se boste v poslovnem svetu bolje znašli. A ob podpori računovodskega servisa Data vam bo najbolj poznan izraz “dobiček.”

Amortizacija: Po Slovenskih računovodskih standardih (SRS) opredeljena kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke.

Avtorski honorar: Avtorski honorar je izraz za dohodek, ki je izplačan na podlagi avtorske pogodbe.

Od bilance do bremepisa

Bilanca stanja: Bilanca stanja izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Blagajniški maksimum: Vsota gotovine, ki jo potrebuje podjetje za povprečna enodnevna gotovinska izplačila.

Blagovna znamka: Pravica, s katero se zavaruje blagovni znak, ki se v gospodarskem prometu uporablja za razlikovanje.

Boniteta: boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

Bruto bilanca: izpis otvoritvenega stanja prometa in salda po kontih. Izpiše se za določeno obdobje.

Bremepis: je nasprotje dobropis,a ki ima podoben vendar nasprotujoč vpliv od dobropisa.

Računovodski izrazi dd davka do dobavnice

računovodski izraziDavek: davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Poznamo več vrst davkov, npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)…

>>> Imate vprašanje o davkih? Zastavite ga našim davčnim svetovalcem.

Denarna sredstva: Gotovina v blagajni knjižni denar na računih pri banki in denar na poti.

Denarni tok: Denarni tok tvorijo prejemki (prilivi) in izdatki (odlivi). Prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje, izdatki pa odliv denarja iz podjetja. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok. Denarni tok v veliki meri vpliva na to kakšna bo likvidnost (plačilna sposobnost) podjetja.

Dnevnica: dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti. Veste, koliko dnevnic vam pripada?

Dnevnik: temeljna poslovna knjiga kot glavni knjigovodski razvid. V dnevniku glavne knjige se na podlagi ustreznih knjigovodskih listin po časovnem zaporedju prikazujejo spremembe sredstev obveznosti do njihovih virov prihodkov in odhodkov.

Dobavnica: Dobavnica je dokument, ki nastaja v procesih fakturiranja in materialnega poslovanja. Na osnovi dobavnice naročnik blaga potrdi prejem blaga. Je običajno priloga k izdanemu računu.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Računovodski izrazi od dobička do donacije

Dobiček: Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik).

Dobropis: Dobropis je knjigovodska listina, ki ga dobavitelj izstavi kupcu v primeru, da blago ali storitve, ki jih je že zaračunal z računom bodisi ne ustrezajo dogovorjeni količini ( pomotoma je bila poslana premajhna količina) oziroma ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti (pomotoma je bila poslana cenejša slabša kvaliteta).

Dohodnina: dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu. Pri izračunu dohodnine si lahko pomagate z našim spletnim izračunom.

Donacije: zneski ali stvari, ki jih dobiva organizacija od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode oziroma storitve katerih kupci so te osebe. Med donacije se ne štejejo sredstva iz proračuna.

Računovodski izrazi za boljše razumevanje poslovanja

Finančni najem: najem, na podlagi katerega izkazuje najemodajalec finančne prihodke in pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček. Pri finančnem najemu pretvori najemodajalec svoja sredstva v finančno naložbo v najemnika.

Izdatki: izdatki so odlivi oziroma izplačilo gotovine s transakcijskega računa ali iz blagajne podjetja.

Izkaz poslovnega izida – izkaz v obračunskem obdobju uresničenih prihodkov in odhodkov.

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja