Go to Top

Invalidsko podjetje: priložnost za invalide, olajšave za podjetje

Invalidsko podjetje je za invalide najpomembnejša možnost za zaposlitev, podjetju pa ta status omogoča spodbude za zaposlovanje invalidov ter pravice do različnih oprostitev in olajšav.

Invalidsko podjetje, ki ga štejemo med povprečna,  ima med zaposlenimi 51 odstotkov invalidov. Konec leta 2017 je bilo v 141 invalidskih podjetjih v Sloveniji zaposlenih 11.517 oseb, kar je za 2 odstotka več kot ob koncu leta 2016. Četrtino teh oseb so zaposlovala invalidska podjetja v javnem sektorju, preostale tri četrtine pa invalidska podjetja v zasebnem sektorju.

Povprečna mesečna plača zaposlenih v invalidskih podjetjih za leto 2017 je  znašala 1.245,47 evra bruto oziroma 840,04 evra neto. To je precej več kot je trenutna minimalna plača v Sloveniji. Za izračun bruto v neto plače uporabite naš spletni izračun:

Informativni izračun plače

 

Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja lahko vložijo gospodarske družbe (d.o.o, d.d., k.d.d.), fizične osebe, društva, združenja in občine, ki želijo ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje. Delniška družba ali komanditna delniška družba lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v družbi.

Invalidsko podjetje: postopek ustanovitve

Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Obrazec vloge ni predpisan, mora pa vloga vsebovati določene sestavne dele. V dopisu mora biti izraženi želji po pridobitvi statusa invalidskega podjetja priložen elaborat oziroma poslovni načrt.

Ko so izpolnjeni pogoji, Vlada RS izda predhodno soglasje za pridobitev statusa invalidskega podjetja. Podjetje lahko po pridobitvi soglasja prične z uresničevanjem predstavljene poslovne ideje (postopek registracije podjetja, eventualne prezaposlitve delavcev, …). To s kopijami dokumentov (izpis iz sodnega registra, sklenjene poslovne povezave, pogodbe o zaposlitvi in dokazila o invalidnosti ter podobno) tudi dokaže. Strokovna komisija opravi ogled prostorov invalidskega podjetja in opravi razgovor s predlaganim vodstvom podjetja.

Kako poteka ustanovitev podjetja, razložimo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Pri postopku registracije podjetja vam bodo stali ob strani izkušeni referenti na VEM točki Data. Za vse ostale podrobnosti, ki so povezane z zaposlovanjem, pa se obrnite na naše pravne svetovalce z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava. Ti vam bodo predstavili tudi vse obveznosti, ki jih delodajalcem nalaga slovenska delovnopravna zakonodaja.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Invalidsko podjetje je upravičeno do olajšav

Strokovna komisija za invalidska podjetja opravi ponoven pregled v invalidskem podjetju, v katerem preveri skladnost realizacije poslovne ideje s predstavljenim poslovnim načrtom. Ko so pogoji izpolnjeni, ministrstvo izda odločbo, s katero je gospodarski družbi podeljen status invalidskega podjetja in s tem pravica do koriščenja posebnih oprostitev in olajšav, ki izhajajo iz statusa.

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če zaposlite osebo s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanjo lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. Pri uveljavljanju davčnih olajšav vam je lahko v pomoč davčno svetovanje, ki ga nudimo na Dati.

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlovanje invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin:

  • imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
  • imajo 100-odstotno telesno okvaro ali
  • so gluhe osebe.

Kakšne so torej davčne olajšave za zaposlovanje invalidov?

  • Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI: znižanje davčne osnove v višini 50 odstotkov plače zaposlene osebe ali znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače zaposlene osebe. (Pogoj za višje znižanje davčne osnove: če podjetje zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.)
  • Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: znižanje davčne osnov v višini 70 odstotkov izplačane plače zaposlene osebe.
  • Za zaposlitev gluhe osebe: znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače zaposlene osebe.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja