Go to Top

Zastopanje podjetja

Zastopanje podjetja

Ustanovitelji vseh oblik podjetij morajo v svojem podjetju določiti vsaj enega direktorja. Lahko določijo več direktorjev ali pa dodatno tudi prokuristaDirektor podjetja, ki ni nikjer zaposlen in ni študent ali upokojenec, se mora v podjetju zaposliti.

Kdo je direktor (poslovodja)?

Zastopanje podjetjaDirektorji so upravičeni voditi posle družbe. Družbo lahko zastopa en ali več direktorjev. Direktor je v imenu in za račun družbe upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki jih lahko družba opravlja. Direktorja se lahko omeji s skupnim zastopanjem. Za takšno zastopanje je značilno, da je pogodba veljavno sklenjena le takrat, ko jo podpišejo vsi direktorji. V kolikor se direktorja ne omeji na skupno zastopanje, govorimo o samostojnem zastopanju, ko je vsaka pogodba veljavna že, ko jo podpiše vsaj en direktor. Druge morebitne omejitve direktorja (notranje omejitve) ne učinkujejo v razmerju do tretjih oseb.

Kdo je prokurist?

Prokura je posebna oblika pooblastila, s katero pooblaščenec pridobi upravičenje za zastopanje podjetja.

Prokurist je poslovni pooblaščenec, njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, zaprtja podjetja in za opravljanje strukturnih sprememb v podjetju. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v podjetju, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za določene posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, tega prokurist ne potrebuje. Po navadi je prokurist tista oseba, ki sklepa prave posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj podjetja pa nima pooblastil.

Tudi prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.