Go to Top

Najave slovenskih javnih podjetniških razpisov

RAZPISNIKNAZIV JAVNEGA RAZPISAPREDVIDENA OBJAVA V LETU 2020PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVANAMEN JAVNEGA RAZPISA
MGRTSpodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje P2RFebruar2.909.900,59 € Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
MGRTEUROSTARSFebruar1.500.000,00 €Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.
MGRTZačetne investicije HRTFebruar681.000,00 € Sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v upravičenih občinah, z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali diverzifikacije proizvodnje.
MGRTIntegralni turistični produktiFebruar3.000.000,00 €Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja
MGRTSpodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitveMarec105.000,00 €Spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih
MGRTSpodbude za zagon podjetij P2 v letu 2020Marec2.160.000,00 €Spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
MGRTSpodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0Marec7.193.022,21 €Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.
MGRTPoslovni klubi v letu 2020Marec450.000,00 €Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva
MGRTPlaninske kočeMarec7.971.865,40 €Namen javnega razpisa je spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.
MGRTSocialna podjetja - spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug 2020-2022April2.217.207,39 €Povečanje števila socialnih podjetij ter izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij v zagonski fazi.
MGRTKompetenčne centre za dizajn management 3.0 (2020-2022)April2.100.000,00 €Predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih, načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih, skozi dizajn management podjetja usmeriti proti trajnostnim poslovnim modelom, okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij, vključno s storitvenim sektorjem, ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih, izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.
MGRTSpodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in PokolpjeJunij4.056.000,00 €Večji krediti
MGRTSpodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4Junij2.560.000,00 €Spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije.
MGRTJavni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKAJulij3.000.000,00 €Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4.
MGRTMladi raziskovalciJulij5.600.000,00 €Financiranja mladih raziskovalcev v podjetjih
MGRTSpodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2020-2021 (Procesne izboljšave 2020-2021)September1.500.000,00 €Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0
MGRTSpodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in PokolpjeDecember4.540.000,00 €Neposredni kredit Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri, ki omogoča lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja.

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: