Go to Top

Poslovni naslov in sedež podjetja

Poslovni naslov se loči od sedeža podjetja. V nadaljevanju bomo razložili kako.

Vsako podjetje mora imeti v poslovnem registru določen sedež podjetja in njegov poslovni naslov. Bodoči podjetniku ju izbere v postopku za ustanovitev podjetja, ki ga brezplačno lahko opravi na VEM točki Data.

Kaj je sedež podjetja?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da je sedež podjetja kraj, kjer podjetje opravlja dejavnost oziroma kjer deluje njegovo vodstvo. To pomeni, da je sedež podjetja lahko Ljubljana, Maribor itd., ne pa denimo Dunajska cesta 136.

Kaj je poslovni naslov?

Poslovni naslov je dejanski naslov podjetja. Torej ulica in hišna številka v kraju, kjer ima podjetje sedež. To pomeni, da ima podjetje Data d.o.o. sedež v Ljubljani. Poslovni naslov podjetja pa je Dunajska cesta 136.

poslovni naslov

Za poslovni naslov je sicer mogoče določiti:

  • kraj, v katerem bo podjetnik opravljal dejavnost ali
  • kraj, kjer bo podjetnik v glavnem vodil posle podjetja ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

 

Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, mora prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta. Lastnik z njo dovoljuje poslovanje na izbranem naslovu.

Izjave ni potrebno overjati, če je lastnik objekta fizično prisoten pri postopku za ustanovitev podjetja na točki VEM. Prav tako overitev ni potrebna, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

Če ni soglasja lastnika objekta, bo podjetje izbrisano iz registra

Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki vodi in upravlja Poslovni register Slovenije (PRS), na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS. In sicer, če ugotovi, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki pa podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

Ali je lahko poslovni naslov enak stalnemu?

Poslovne prostore podjetnik lahko najame oziroma kupi v poslovni stavbi, kot poslovni prostor pa si lahko izbere tudi stanovanje oziroma zasebno hišo. Predvsem pri malih podjetnikih se velikokrat zgodi, da je njihov poslovni naslov enak njihovemu stalnemu naslovu. Za to se lahko sicer odločijo vsi podjetniki, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero z zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen.

Spreminjanje sedeža in poslovnega naslova podjetja

Poslovni naslov in sedež podjetja se lahko spreminjata. Postopek spremembe, tako pri s.p. kot pri d.o.o., poteka brezplačno na katerikoli VEM točki.

Ne najdete primerne lokacije za poslovanje?

Za podjetja, ki potrebujejo poslovni naslov, smo na Dati pripravili storitev, imenovano Virtualna pisarna. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s storitvijo smo vam na voljo na telefonski številki +386 1 6001 530 ali na elektronskem naslovu data@data.si.