Go to Top

Turistična taksa

Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT -1),  uvaja novo turistično in  promocijsko takso

Turistična  taksa se zaračunava turistom,  ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Za nastanitveni obrat se štejejo hoteli, moteli, hostli, kampi in sobe. Turistična taksa se plača hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Turistično takso je potrebno plačati tudi, če ste deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače.

Potrebujete pravni nasvet glede turistične in promocijske takse? Pišite nam!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Občina sama določi višino turistične takse v znesku do 2,5 eura. S 1.1. 2019 pa je obvezno poleg turistične takse zaračunavati tudi promocijsko takso. Promocijska taksa znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

 Turistična taksa in posledično promocijska taksa se ne zaračunava oz. so je oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Ustanovitev podjetja

Turistična taksa v višini 50 odstotkov se zaračunava:

 • osebam od 7. do 18. leta starosti,
 • osebam od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Turistična in promocijska taksaČe kot zavezanec za plačilo turistične in promocijske takse le te ne pobirate in plačujete občini, vas lahko doletijo visoke globe. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ.

Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:

 • ne pobira turistične in promocijske takse ali
 • ne nakazuje pobrane turistične in promocijske takse na poseben račun občine.

Informativni izračun plače

Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja