Go to Top

Subvencije za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo je razpisalo subvencije za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov v letošnjem letu. Razpis je namenjen nosilcem kmetij, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, zadrugam, pa tudi samostojnim podjetnikom ter mikro, malim in srednjim podjetjem. Za podjetnike in podjetja je skupno na voljo šest milijonov evrov.

Subvencije za naložbe se delijo z namenom izboljšanja konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge. Posledično to omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in dvig dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. Razpis potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Subvencije za naložbe lahko pridobi: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje. Do podpore so sicer upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Pri prijavi na razpis vam lahko svetujejo tudi strokovnjaki podjetja Data. Podjetnikom pa nudimo tudi koristna brezplačna seminarja. Tema prvega so evropska sredstva in njihovo pridobivanje, na drugem pa boste dobili vse potrebne informacije za pisanje poslovnega načrta.

Koliko bodo znašale subvencije za naložbe?

Za subvencije za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pridelkov je na voljo 10 milijonov nepovratnih sredstev. Od tega bo:

  • 4 milijone evrov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter
  • 6 milijonov evrov za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe – mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).

Iz ministrstva so sporočili, da bo najnižji znesek javne podpore znašal 5.000 evrov na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 milijona evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 milijone evrov podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 milijonov evrov podpore.
Vse podrobnosti razpisa in dodatne informacije dobite na tej povezavi. Prijave pa se sprejemajo elektronsko. Vloge se lahko vložijo od 21. avgusta do 30. novembra 2017.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja