Go to Top

Letno poročilo – javna objava napovedana za 20. maj

Letna poročila za 2020 bodo objavljena 20. maja

Letno poročilo je poročilo poslovnih subjektov, ki vsebuje podatke in rezultate poslovanja v določenem koledarskem oziroma poslovnem letu. Letna poročila zavezanih poslovnih subjektov se vsako leto javno objavijo in so dostopna na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Javna objava letnih poročil za leto 2020 je napovedana za 20. maj 2021, ko bodo tudi dostopna na vpogled na spletni strani AJPES.

Preverite, kako je sestavljeno letno poročilo in kakšne so obveznosti poslovnih subjektov glede poročanja.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Letno poročilo – kako je sestavljeno?

Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno ter prikazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega stanja ter poslovnega izida.

Kako je sestavljeno letno poročilo, je odvisno od vrste poslovnega subjekta. Letna poročila velikih in srednjih družb se razlikujejo od poročil, ki jih pripravijo majhne in mikro družbe ter samostojni podjetniki.

V osnovi pa velja, da letno poročilo obsega poslovno poročilo in računovodsko poročilo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Poslovni del letnega poročila

 Poslovni del letnega poročila (pojasnilo računovodskih izkazov) vsebuje:

 • uvodno predstavitev,
 • dosežke,
 • vizijo,
 • strategijo,
 • podatke o prodaji in marketingu,
 • analizo upravljanja,
 • poročilo o kapitalu,
 • organizacijsko strukturo.

računovodsko svetovanje

Računovodski del letnega poročila

Računovodski del letnega poročila vsebuje:

 • bilanco stanja(prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta),
 • izkaz poslovnega izida(prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu),
 • izkaz denarnih tokov(prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov oziroma pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev),
 • izkaz gibanja kapitala(prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube).

 Samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo morajo v letna poročila vključiti vsaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

pravno svetovanje

Letno poročilo – rok za predložitev

 Družbe in samostojni podjetniki so dolžni letno poročilo predložiti najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo poslovno leto.

V letu 2020 in 2021 je bil zaradi posledic epidemije koronavirusa ta rok podaljšan. Tako so poslovni subjekti letno poročilo lahko predložili do konca meseca aprila.

davčno svetovanje

Katerim subjektom ni treba oddati letnih poročil?

Letnega poročila niso zavezani oddati poslovni subjekti, ki niso registrirani kot samostojni podjetniki. To so registrirani odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci, zobozdravniki, novinarji, profesionalni športniki, normiranci.

Normiranci so dolžni pripraviti le davčni obračun, ki pa ga ne predložijo AJPES-u, temveč le Finančni upravi RS. Tudi zanje velja rok 31. marec.

Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake. Pokličite 01 6006 276 ali pišite na data@data.si.

Kazni za opustitev obveznosti

Zakon o gospodarskih družbah predpisuje globe, ki se lahko izrečejo subjektom, ki letnega poročila ne sestavijo in predložijo AJPES-u pravočasno oziroma letno poročilo ne vsebuje vseh predpisanih sestavin.

Višina globe je odvisna od velikosti poslovnega subjekta, in sicer:

 • od 000 do 30.000 eurov za velike družbe,
 • od 4.000 do 20.000 eurov za srednje družbe,
 • od 1.000 do 10.000 eurov za majhne družbe in
 • od 500 do 5.000 eurov za mikro družbe.

Globa je predpisana tudi za odgovorne osebe poslovnih subjektov, in sicer v višini od 300 do 2.500 eurov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja