Go to Top

Rezervacije v bilanci lahko vplivajo na davčno obveznost vašega podjetja

Rezervacije v bilanci stanja, so ena izmed postavk, ki lahko vplivajo na davčno obveznost vašega podjetja oziroma s. p.-ja. Oblikujejo se kot vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki za zbiranje zneskov, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Podlaga za oblikovanje so pretekle izkušnje podjetja in znana dejstva na dan sestave računovodskih poročil (bilanc).

>>> Tudi samostojni podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha. Potrebujete pomoč? Izkoristite še zadnji razpisan termin naše delavnice, na kateri boste izdelali svojo zaključno bilanco za 2017!

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Rezervacije so negotove glede časa nastanka ali velikosti prihodnjih izdatkov za poravnavo, po čemer se tudi razlikujejo od drugih dolgoročnih obveznosti.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kot rezervacije se torej pripoznajo le tiste praviloma dolgoročne obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in niso odvisne od prihodnjega poslovanja. Obveza vedno vključuje drugo stranko, do katere obstaja, vendar te stranke ni treba imenovati, saj lahko obstaja do javnosti nasploh.

Stroške si lahko podjetja in s.p.-ji rezervirate denimo za reorganizacijo poslovanja, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Pomembno je, da so rezervacije dobro obrazložene ter argumentirane. Pojasniti morate, zakaj so oblikovane v določeni višini.

Znesek oblikovanih rezervacij znižuje poslovni izid tekočega poslovnega leta podjetja ali s.p.-ja. Vendar pa je potrebno vedeti, da to ni enako kot znižanje davčne osnove, od katere se plačuje davek od dohodkov pravnih oseb ali davek iz dejavnosti (“davek na dobiček”).

Za katere izdatke lahko oblikujete rezervacije?

Davčna zakonodaja (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb  ZDDPO-2, 20. člen) omejuje priznane odhodke za namene rezervacij na 50 odstotkov in sicer:

rezervacije

  • za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravljeni storitvi,
  • za reorganizacijo,
  • za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
  • za pokojnine,
  • za jubilejne nagrade in
  • za odpravnine ob upokojitvi.

Kot oblikovanje oziroma odprava rezervacij se obravnava tudi njihov popravek na sedanjo vrednost predvidenih bodočih izdatkov na koncu obračunskega obdobja.

Navedeno pomeni, da v kolikor ste oblikovali rezervacije v višini 10.000 evrov, se je za tak znesek znižal vaš poslovni dobiček – ob tem pa se vaša davčna osnova zniža le za 5.000 evrov.

>>> Zakaj ne bi tudi vi vodili svojega knjigovodstva in si znižali stroške poslovanja? Naučite se enostavnega knjigovodstva!

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Avtorici besedila sta Sabina Dimnik in Dominika Ahačič, DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja