Go to Top

Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2016

Samostojni podjetniki posamezniki so v letu 2016, v primerjavi z letom prej, izboljšali rezultate poslovanja, kažejo podatki, ki jih je Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pripravila na podlagi predloženih letnih poročil. Poslovanje samostojnih podjetnikov je bilo torej uspešnejše. Izkazali so namreč 357.758 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka. To je 10 odstotkov več kakor v letu 2015.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kakšne obveznosti ima normiranec?

Več informacij

Kako uspešno je bilo poslovanje samostojnih podjetnikov?

Kakšno je bilo poslovanje samostojnih podjetnikov, kažejo podatki iz poslovnega izida in podatki iz bilance stanja za leto 2016. Podjetniki so:

  • imeli 41.333 zaposlenih (Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposleni.) To je za 2.762 ali 7 odstotkov več kakor v letu 2015;
  • izkazali 4.744.973 tisoč evrov prihodkov;
  • povečali prihodke za 8 % in odhodke za 8 % ter izenačili celotno gospodarnost v primerjavi z letom 2015 na 1,08;
  • prihodke na domačem trgu povečali za 7 %;
  • prihodke na tujem trgu povečali za 12 % (prihodke na trgu EU za 12 % in prihodke na trgu izven EU za 7 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevali podjetniki iz dejavnosti kopenski promet in cevovodni transport, dejavnosti specializirana gradbena dela, dejavnosti uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje in iz dejavnosti proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav.

Prijava na izobraževanje

Poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2016

Postavke poslovnega izida Samostojni podjetniki
(zneski v tisoč EUR)
Število subjektov58.455
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)41.333
Prihodki4.744.973
Prihodki na tujem trgu577.737
Odhodki4.387.215
Neto dodana vrednost1.302.581
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR*13.053
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek357.758
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v %55,0
*Podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.
Vir: AJPES

 

Lani več normirancev

Poslovanje samostojnih podjetnikovPo podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2016 ustanovljenih 15.165 samostojnih podjetnikov. To je 5 odstotkov več kakor leto prej. Z delovanjem pa je v letu 2016 prenehalo 11.583 podjetnikov. V letu 2016 je bilo uvedenih 173 stečajnih postopkov podjetnikov, začet pa ni bil noben postopek prisilne poravnave.

Letna poročila je AJPES predložilo 58.455 podjetnikov, kar je 6 odstotkov manj kot leta 2015. Večina, 99,8 odstotka, je sodila med mikro podjetnike. Spomnimo, da je po merilih ZGD-1, mikro družba tista, ki izpolnjuje dve od teh meril:

  • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
  • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov,
  • vrednost aktive ne presega 350.000 evrov.

Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Ti niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Normirancev je bilo v letu 2016 27.141, v letu 2015 pa 20.026.

Veste, zakaj je dobro biti normiranec oziroma komu se splača biti normiranec? Vse informacije o obveznostih, ki jih imajo normiranci, pa dobite na našem seminarju.

Po številu podjetnikov, številu zaposlenih, prihodkih in sredstvih so bila v letu 2016 najpomembnejša štiri področja: gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter promet in skladiščenje. Najpomembnejše področje po številu zaposlenih je bilo področje gradbeništva. 9.809 podjetnikov s področja gradbeništva je z 21,5 odstotka vseh zaposlenih ustvarilo nekaj več kot 17 odstotkov vseh prihodkov.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja