Go to Top

Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo pripravili vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. S to vlogo želijo razbremeniti državljane pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca. Omenjeni pravici sta najbolj obremenjujoči pravici, tako za državljane, kot za centre za socialno delo, saj je teh vlog na letni ravni največ. Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca

Vloga je namenjena za primere PONOVNEGA vlaganja vloge samo za OTROŠKI DODATEK in SUBVENCIJO VRTCA v mesecu decembru 2012 in dalje v poenostavljeni obliki.

 obrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

Omenjena vloga velja torej samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembeki so omenjene spodaj. Vloga se uporabi, če stranka PONOVNO vlaga vlogo ali za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj.

V primerjavi z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obrazec 8,45) gre torej za krajšo poenostavljeno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice za otroški dodatek in subvencijo vrtca, na kateri vlagatelj vloge izjavi, da od predhodne vloge za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca, na podlagi katere je bila izdana odločba, ni prišlo do sprememb, ter da so vsi podatki, ki jih je navedel resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzema vso materialno in kazensko odgovornost ter da je seznanjen z opozorili iz predhodne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

OPOZARJAJO, da se vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE izpolnjuje:

 • če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če stranka hkrati želi uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:
  • spremembe v številu oseb,
  • vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo, več kot 30 dni,
  • oddajanje premoženja v najem,
  • zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
  • vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
  • lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
  • prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti obrazec 8,45 – vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Če stranke izpolnijo napačen obrazec, kar pomeni, da so vložile formalno nepopolno vlogo, je treba stranko najprej pozvati, naj vlogo poda na pravem obrazcu in določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v zahtevanem roku poda vlogo na pravem obrazcu, se šteje, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga na pravem obrazcu. Če stranka vloge v zahtevanem roku vloge ne poda na pravem obrazcu, se mora le-ta s sklepom na podlagi 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku zavreči.
Vloga za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA je objavljena na spletni strani MDDSZ in je dostopna od 11. 12. 2012 tudi v elektronski obliki.
V skladu s prenovljenim Akcijskim načrtom za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje bremen za leti 2012/2013 ter ukrepom št. 1 s področja sociale – državljane razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem uveljavljanju zahtevkov za dodeljevanje pravic z avtomatiziranim preverjanjem dejanskega stanja in izdajanjem odločb za posamezne pravice, si bomo na MDDSZ v letu 2013 prizadevali za realizacijo sprejetega ukrepa.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja