Go to Top

Podatki o nepremičninah

Podatki o nepremičninah

Podatki o nepremičninah – Geodetska uprava RS (Gurs) lastnikom priporoča, da si čim prej uredijo podatke o svojih nepremičninah. 22. februarja 2018 so namreč začele veljati spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin.

>>> Ideje za (dodaten) zaslužek vam pomagamo poiskati na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Cilj prenovljenega zakona je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna. Zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje in prostor, se dosedanja ureditev na ta način nadgrajuje z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bodo zagotovili, da se bodo podatki o nepremičninah v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin izboljšali.

Z ureditvijo podatkov o nepremičninah ne odlašajte

Gurs vsem lastnikom priporoča, da si čimprej uredijo podatke o svojih nepremičninah. To pomeni, da uredijo meje parcel, vpišejo stavbo v kataster stavb, če je v stavbi več stanovanj, vpišejo etažno lastnino v zemljiško knjigo.

Lastništvo v zemljiški knjigi naj uredijo na način, da bodo vpisani z enotno matično številko (EMŠO). Za to je treba najprej izdelati elaborat geodetske storitve, ki ga izdela geodetsko ali za stavbe tudi projekant. Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Vloga za evidentiranje z izdelanim elaboratom geodetske storitve se odda na najbližjo geodetsko upravo.

Lastniki naj poskrbijo, da so njihovi podatki o nepremičninah točni in se kot taki vodijo v registru nepremičnin. Pozorni naj bodo predvsem na bistvene podatke za stavbo. To pa so naslov stavbe, parcele, na katerih stoji stavba, površina zemljišča pod stavbo, število etaž, številka pritlične etaže elektrika, kanalizacija, vodovod, leto izgradnje stavbe, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, plin, tip stavbe.

Te podatke je treba na Gurs ali preko aplikacije spreminjanje podatkov registra nepremičnin ustrezno urediti, če ne izkazujejo stanja na terenu. Dostop do aplikacije z navodili, kako urejati podatke, je na spletni strani Gurs.

Bistveni podatki za del stavbe so dejanska raba dela stavbe, dvigalo, lega dela stavbe v stavbi, leto obnove instalacij, leto obnove oken, naslov dela stavbe, vrste in površine prostorov dela stavbe, površina dela stavbe, uporabna površina, številka etaže, številka nadstropja, številka stanovanja ali poslovnega prostora, upravljavec, upravnik. Za rezervoarje in silose se bo vodil tudi podatek o volumnu.

Na okoljskem ministrstvu opozarjajo še, da so za pravilnost in popolnost evidentiranih podatkov odgovorni lastniki. Lastniki morajo na Gurs posredovati podatke o vseh novih stavbah, pa tudi spremembe podatkov.

Zakaj je dobro pravočasno urediti podatke?

Urejeni, pravilni in v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi vpisani podatki o nepremičninah:

  • zagotavljajo pravno varnost;
  • zagotavljajo mirnejše sobivanje s sosedi;
  • omogočajo enostavnejše in hitrejše pridobitev dovoljenj za morebitne rekonstrukcije ali dograditev objektov;
  • omogočajo najem posojil s hipoteko na nepremičnino;
  • zagotavljajo, da ne bo podatkov po uradni dolžnosti spreminjal GURS;
  • varujejo pred morebitnimi neprijetnimi opozorili in kaznovanju s strani inšpekcijskih služb in državnih organov;
  • zagotavljajo, da bo ocenjena vrednost nepremičnine čim bolj realna in da bodo dajatve v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali davka na nepremičnine pravično odmerjene.

Čeprav je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) že v veljavi, pa se je le nekaj določb pričelo uporabljati z 22. februarjem. Več podrobnosti z datumi veljave najdete na spletni strani okoljskega ministrstva.

Določene so tudi globe

V primeru, da stavba ne bo evidentirana v katastru stavb, bo lastnik lahko kaznovan z globo od 300 do 1.500 evrov. Če pa ne bo vnesel sprememb, lahko plača med 100 in 700 evri. Globe v povezavi s posredovanjem vprašalnika registra nepremičnin so za posameznika od 100 do 500 evrov.

>>> Oddajanje nepremičnin v najem pa je lahko tudi dober posel. Veste, kako ustrezno registrirati tovrstno dejavnost? Lahko se registrirate kot sobodajalec, v določenih primerih pa je treba poskrbeti za odprtje podjetja

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja