Go to Top

Opredmeteno osnovno sredstvo in drobni inventar

Kaj je osnovno opredmeteno sredstvo in kaj lahko podjetja štejejo pod drobni inventar? Ali je potrebno vsako sredstvo, ki ne dosega vrednosti 500 evrov, označiti kot drobni inventar?

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ste sveži podjetnik? Mi vas seznanimo z vsemi osnovnimi pojmi iz sveta podjetništva ter vas korak za korakom peljemo skozi pravilno vodenje računov in poslovanje!

Več informacij

Osnovno opredmeteno sredstvo in drobni inventar

drobni inventarSlovenski računovodski standard pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo tisto sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo 500 evrov, se lahko razporedijo med material.

Prijava na izobraževanje

Material v širšem pomenu so osnovni in pomožni material, polproizvodi, deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo. Odpadki pri odpisanih stvareh ali lastni proizvodnji se štejejo za material, če so namenjeni prodaji.

Drobni inventar v širšem pomenu so orodje, naprave in druga oprema ter ločljiva embalaža in podobne stvari z dobo koristnosti do leta dni. Podjetje lahko uvrsti med drobni inventar tudi stvari drobnega inventarja, katerih doba koristnosti je daljša od leta dni in katerih posamična nabavna cena ne presega 500 evrov.

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 evrov, je drobni inventar.

Klikni in deli

Kako je z zalogami?

Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. Kot material se lahko šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, lahko pa tudi tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 evrov. Zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga se v začetni bilanci ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti, razen tistih, ki jih bo podjetje uporabilo pri morebitnem nadaljevanju proizvajanja.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja