Go to Top

Odlog plačila davka: kdaj lahko podjetnik zaprosi zanj?

Odlog plačila davka ali obročno odplačevanje

Odlog plačila davka ali obročno plačevanje sta možnosti, do katere so upravičene tako pravne osebe kot tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Informativni izračun plače

Davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, če:

 • osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda in
 • bi odlog oziroma obročno plačilo davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Davčni svetovalci podjetja Data, d.o.o., vam lahko pomagajo preprečiti finančne težave pri poslovanju. Zanesljiva podpora pa so tudi takrat, ko podjetje zaide v težave.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Definicija hujše gospodarske škode

Osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda, če so trajneje nelikvidne ali so izgubile sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere niso mogle vplivati. Osebe z dejavnostjo so trajneje nelikvidne, če niso sposobne pravočasno izpolnjevati zapadlih obveznosti, vendar še ne izpolnjujejo pogojev za začetek enega izmed insolvenčnih postopkov. Odlog ali obročno plačilo davka se jim lahko dovoli tudi, če še niso trajneje nelikvidne, pa bi tako stanje nastopilo, če bi davek, za katerega želijo odlog plačila davka ali obročno plačilo, že zapadel v plačilo.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov

Šteje se, da so osebe z dejavnostjo izgubile sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere niso mogle vplivati, kadar je izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov nastala zaradi naslednjih primerov.

 • Začetih stečajnih postopkov ali postopkov prisilne poravnave pri njihovih ključnih poslovnih partnerjih.
 • Ukrepov tuje države, na trgu katere osebe z dejavnostjo ustvarjajo prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše nelikvidnosti.
 • Dlje časa trajajoče nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni.
 • Neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodbe ključnih pogodbenih partnerjev, če izkažejo, da po sodni poti uveljavljajo terjatve do pogodbenih partnerjev, oziroma če so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku.
 • Izrednih in nepredvidenih dogodkov na trgih, kjer ustvarjajo večino prihodkov.
 • Naravnih in drugih nepredvidenih nesreč.

KJE BOMO LAHKO KORISTILI 100€ TURISTIČNIH BONOV?

Obrazec, s katerim podjetnik zaprosi za obročno plačilo ali za odlog plačila davka, je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Osebe z dejavnostjo morajo vlogi priložiti listine, s katerimi dokazujejo kriterije za dovolitev odloga oziroma obročnega plačila davka. To so naslednje listine:

 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge,
 • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti,
 • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi sklicujejo na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev,
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, kadar je finančna stiska posledica zdravstvenih težav.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kdaj odlog plačila davka ni dovoljen?

Davčni organ ne more odobriti odlog plačila davka oz. obročnega plačila za naslednje obveznosti:

 • akontacije davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje;
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti (terjatve sodišč, upravnih enot, občin itd.),
 • globe in stroške postopka o prekršku,
 • obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja