Go to Top

Kakšna so pooblastila inšpektorjev za delo?

Pooblastila Inšpektorata za delo so široka, zato je pomembno vedeti, do česa lahko dostopa in kaj lahko pregleda.

Pooblastila inšpektorjev za delo so naslednja:

– Pregledajo lahko prostore, listine, predmete, blago, poslovne knjige, dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb in zasebnikov
– Vstopajo lahko na zemljišča fizičnih in pravnih oseb
– Pregledajo lahko poslovne knjige, pogodbe, listine in drugo dokumentacijo na elektronskem mediju in zahteva izdelavo pisne oblike
– Zaslišujejo stranke in priče v upravnem postopku
– Brezplačno lahko pridobivajo in uporabljajo osebne in druge podatke iz uradnih evidenc
– Brezplačno lahko jemljejo vzorce blaga in materialov
– Fotografirajo lahko osebe, prostore, objekte
– Zasežejo predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov
– Odvzamejo dokumentacijo, ki jo potrebujejo za raziskavo zadeve, če ostaja utemeljen sum kršitve zakonov (o odvzemu le-te morajo izdati potrdilo)

Pooblastila inšpektorjev za delo morajo biti izkazana s službeno izkaznico in značko.

Inšpektorji imajo pravico vstopiti v prostore in objekte zavezanca, brez predhodnega obvestila, ne glede na delovni čas. Vendar zavezanec lahko odkloni njihov vstop v stanovanjske prostore, če ta nima odločbe pristojnega sodišča.

Ob fizičnem uporu ali tudi, če ga inšpektorji samo pričakuje, lahko zahtevajo pomoč policije.

Ukrepi

V primeru nepravilnosti morajo inšpektorji odrediti ukrepe za odpravo le-teh. Sami določijo rok, v katerem je potrebno nepravilnosti odpraviti. Podajo lahko kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ali drugim organom predlagajo potrebne ukrepe. Predlagajo lahko tudi odvzem premoženjske koristi, če je bila ta nezakonito pridobljena. Inšpektorat za delo je tudi prekrškovni organ, kar pomeni, da lahko inšpektorji ugotavljajo, vodijo postopek o prekršku oziroma o prekrških tudi odločajo.

Varnost in zdravje pri delu

Inšpektorji lahko pregledujejo tudi izpolnjevanje zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu pri čemer preverjajo dokumentacijo v zvezi s tem (izjava o oceni tveganja izpolnjeni in opravljeni testi zaposlenih potrdila o zdravniških pregledih…) ter izvedejo neposredno kontrolo objektov, delovnih prostorov, pogojev za delo na vseh deloviščih, ustreznost sredstev za delo varovalne opreme in podobno.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje morajo opraviti zaposleni v podjetju, honorarno zaposleni v podjetju, tudi študentje in dijaki.

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu lahko opravite tudi pri Data d.o.o.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja