Go to Top

Imenovani zastopnik družbe z omejeno odgovornostjo, pozor!

Od letošnjega leta dalje ob registraciji podjetja bodoče zastopnike izrecno opozarjamo, da  je bil z novelo Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1I) spremenjen tudi 255. člen, ki se nanaša na imenovanje in mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora. Pri postopku registracije d. o. o. mora imenovani zastopnik podjetja podpisati Izjavo zastopnika, kjer zastopnik (bodoči direktor, poslovodja) izjavlja,

  1. da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in
  2. da za njegovo imenovanje ni ovir iz po drugem odstavku 255.člena ZGD-1.

Po novem namreč registrsko sodišče resničnost izjave preverja po uradni dolžnosti z vpogledom v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje RS.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Pred ustanovitvijo podjetja vas bomo z vsemi podrobnostmi, ki jih morate ob ustanovitvi vedeti, seznanili na našem skupinskem svetovanju za bodoče podjetnike.

Več informacij

Kaj je vsebina spremenjenega 255. člena ZGD-1I?

Celotno besedilo 255. člena z vključeno spremembo se glasi:

(1) Člani organov vodenja ali nadzora so imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(2) Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

imenovani zastopnik

(3) Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju. Registrski organ v skladu s desetim odstavkom 10.a člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri, ali so podane okoliščine iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

 

Te spremembe so se začele uporabljati s 1. 1. 2016, ker so vezane na spremenjena in dopolnjena določila 10.a člena ZGD-1i.

Referenti Vem točke DATA bodoče družbenike in bodoče zastopnike podjetja pri postopku registracije opozorimo tudi na dejstvo, da se lahko na podlagi teh postopkov preverjanja registrskega organa zavleče postopek vpisa podjetja v register podjetij. Zato vse posameznike, ki imajo namen registrirati podjetje in se morda prijavljajo na kakšen razpis še posebej opozarjamo, da se postopka registracije podjetja lotijo pravočasno.

Pripravila: Bogdana Rejc

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja