Go to Top

Gradbeni nadzor je dejavnost strokovnega nadzorstva na gradbišču – kje in kako registrirati dejavnost ter kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati?

Vsaka večja gradnja terja tudi gradbeni nadzor in to dejavnost lahko opravljate tudi kot samostojni podjetnik (s.p.). Kako registrirati podjetje in kateri so pogoji si preberite v tem sestavku.

Gradbeni nazor se izvaja na gradbišču kot oblika preverjanja. Gradnja mora namreč potekati v skladu s projektno dokumentacijo in skladno s gradbenimi predpisi. Je dejavnost z izjemnim pomenom za varnost izgrajenih objektov.

Informativni izračun dohodnine

Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen z dnem, ko se na gradbišču pričnejo gradbena dela. Zagotovljen mora biti s strani investitorja. Imenovanje nadzornika ni obvezno za gradnjo nezahtevnega objekta (62. člen GZ), če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega zakona. Gradbeni nadzornik je lahko samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem.

Gradbeni nadzor in brezplačna registracija

Status samostojnega podjetnika vsekakor registrira brezplačno na naši VEM točki. Za termin se lahko dogovorite s klicem na telefonsko številko 01 600 1530. Pri nas Vam nudimo tudi prvovrstno računovodsko pomoč in pravno svetovanje po potrebi. Tako ima lahko Vaše podjetje vse na enem mestu.

Registracija je pri nas brezplačna in v primeru registracije statusa samostojnega podjetnika (s.p.) potrebujete le osebni dokument, davčno številko. V kolikor niste lastnik objekta kjer bo sedež podjetja, potrebujete tudi overjeno izjavo lastnika objekta.

Gradbeni nadzor in pogoj za opravljanje dejavnosti

Ustanavljate podjetje? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Tudi gradbeni nadzor se deli po zahtevnosti grajenih objektov. Temu primerno se tudi zahteva opravljanje oz. sodelovanje posameznikov s primerno usposobljenostjo. Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev za odgovornega nadzornika vseh vrst zahtevnosti objektov s področja, za katerega je opravil strokovni izpit.

Po novem Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenem zakonu (GZ) so določeni stari regulirani poklici kot npr. odgovorni projektant, odgovorni vodja del, odgovorni nadzornik prešli v enoten poklic pod imenom pooblaščeni inženir. Odgovorni nadzornik za zahtevne objekte pa v naziv nadzorni inženir.

Inženirska zbornica Slovenije je po uradni dolžnosti posameznike s 31.5.2018 vpisane v dotedanji imenik prepisala v nova imenika in ohranila pooblastila pridobljena po ZGO-1.

Gradbeni nadzor je dejavnost strokovnega nadzorstva na gradbiščuGradbeni nadzor lahko opravljajo posamezniki s pridobljenim statusom pooblaščenega inženirja, nadzornega inženirja – za nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ali za nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta oz. nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli.

Več informacij o pogojih in priznanju pogojev pridobljenih po stari zakonodaji si preberite v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ter v Gradbenem zakonu (GZ).

Informativni izračun plače

Kdaj lahko posameznik postane pooblaščeni inženir?

Pooblaščeni inženir lahko postane posameznik šele z vpisom v Imenik pooblaščenih inženirjev in pridobitev naziva. Za to mora:

  • pridobiti izobrazbo pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije in geodezije in prometnega inženirstva
  • opraviti strokovni izpit za pooblaščenega inženirja
  • imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi
  • opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID v povezavi s 13. členom Statuta IZS
  • ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija prenehala
  • ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID

Pravni nasvet

Gradbeni nadzor in zavarovanje odgovornosti za škodo

Vsak, ki izvaja gradbeni nadzor mora imeti pred pričetkom in za čas opravljanja dejavnosti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti odgovornost podjetja za ravnanje vseh oseb, ki za podjetje opravljajo naloge odgovornega nadzornika. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. To velja za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel.

Zavarovanje je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

Pravna podlaga

  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
  • Gradben zakonu (GZ)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja