Go to Top

Do denarja z izvršbo

Ko dolga svojih poslovnih partnerjev ne morete izterjati ne z opomini, ne poravnati z različnimi vrstami pobotov, se lahko odločite za izvršbo.

To je v teoriji sodna izterjava dolga, ki jo dosežete preko sodišča na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova.

Do denarja z izvršbo

Izvršba

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Verodostojne listine so fakture (računi in obračuni obresti), menice, čeki, notarski zapisi brez neposredne izvršljivosti, izpiski iz poslovnih knjig (s podpisom odgovorne osebe opremljene konto ali knjigovodske kartice in izpiski odprtih postavk), cesijske pogodbe in v primeru delojemalcev plačilne liste z obračuni plače, povračila za prevoz na delo in malice. Neposredno izvršljivi pa so dokumenti, ki spadajo pod izvršilne naslove, t. j. sodne odločbe, sodbe ali sodne poravnave ali neposredno izvršljivi notarski zapisi. Ob tem lahko kot neposredno izvršljivo odločbo ali listino določi tudi zakon ali mednarodna pogodba.

Izvršbo proti dolžniku na podlagi verodostojne listine lahko vložite preko portala e-sodstvo na predpisanih obrazcih. Po vnosu zahtevanih podatkov prejmete znesek in navodila za plačilo sodne takse. Izvršba je vložena šele po plačilu sodne takse. Če je ne plačate v 8. dneh, sodišče vaš predlog za izvršbo avtomatično zavrže. Če je izvršba uspešna, mora sodno takso na koncu poravnati dolžnik.

Neposredna izvršba s sodno odločbo ali notarskim zapisom

Za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova obrazci niso predpisani, vloga pa mora vsebovati osnovne podatke o dolžniku in upniku – ob osnovnih identifikacijskih podatkih še navedbo, da gre za gospodarsko zadevo z opisom razmerja med upnikom in dolžnikom, znesek dolgovane glavnice ter kraj in datum vložitve izvršbe. Navesti morate tudi, na podlagi katerega izvršilnega naslova sprožate izvršbo (na podlagi sodne odločbe ali poravnave, notarskega zapisa ali druge listine), morebitno opravilno številko ter znesek celotne terjatve z obrestmi. Nujno morate predlogu priložiti tudi vse listinske priloge, med temi neposredno izvršljivo sodno odločbo skupaj s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti. Nekatere druge navedbe v predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova so odvisne tudi od tega, na kaj vlagate izvršbo – če želite priti do dolžnikovih denarnih sredstev na računu, morate navesti njegove in svoje številke transakcijskih računov, če od dolžnika zahtevate nepremičnino pa identifikacijske podatke nepremičnine iz registra nepremičnin in zemljiške knjige. Od upnika lahko zahtevate tudi plačo, premičnine, delež v podjetju, vrednostne papirje, itn.

Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova morate nasloviti na krajevno pristojno sodišče.

Dolžnik se lahko na predlog za izvršbo pritoži, dobro pa je vedeti, da postopek stečaja ali prisilne poravnave izvršbo ustavi, razen, če je upnik že pridobil ločitveno pravico (npr. hipoteko na nepremičnem premoženju). V obeh primerih mora zato večinoma svoje terjatve upnik znova prijaviti.

Za dodatne informacije si lahko preberete še  Kdaj je za podjetje priporočljivo zavarovati terjatve? in So vam pojmi kompenzacija, asignacija in cesija domači?

Kako se lotiti izvršbe proti dolžnikom, pa vam lahko svetujejo naši pravni svetovalci. Pokličite nas na 01 600 1530, dosegljivi pa smo tudi na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja