Go to Top

Podjetniške novice

Akontacijo dohodnine za avtorski honorar določa Zakon o dohodnini

Če oseba, ki je v delovnem razmerju, poleg plače prejme tudi avtorski honorar, se tak dohodek šteje za dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna, odtegne in plača akontacija dohodnine. Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Glavni delodajalec, pri kateremu zavezanec dosega pretežni del dohodka, akontacijo dohodnine izračuna tako, da za posamezni dohodek uporabi stopnje dohodnine in lestvico, preračunano na 1/12. Pri izračunu Nadaljuj z branjem

Novi pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet

Uprava Republike Slovenije za javna plačila obvešča, da so objavljeni novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet, ki pričnejo veljati z dnem 2. 8. 2015. Novi pogoji določajo naslednje novosti: podaljša se ura prejema obvestila v primeru blokade uporabnika za poslovanje prek UJPnet, in sicer iz 14. 30 na 14.45; UJP lahko PU v primeru sporne plačilne transakcije zaradi varnostnih zadržkov blokira izvršitev plačilne transakcije ter pošlje na dan ugotovljenega zadržka Nadaljuj z branjem

Ugovor na dohodnino: Zaradi nekaj centov razlike ga ni treba vlagati

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2014 znaša znesek odmerjene dohodnine 1.722.684.293,29 EUR oziroma 1.774,4 EUR na posameznega zavezanca. Povprečno je bila posameznemu prejemniku informativnega izračuna dohodnine odmerjena dohodnina v enaki višini, kot leto poprej. Kljub temu je bil skupni znesek letošnje odmere dohodnine višji od lanske za 34.502.726,62 EUR, saj se je število prejemnikov informativnih izračunov dohodnine povečalo za 18.955 oziroma se je glede na preteklo leto Nadaljuj z branjem

Odpoved pogodbe o zaposlitvi: Ko je delavec ali delodajalec ne želita prevzeti

Pravila vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 88. členu. Drugi odstavek navedenega člena določa, da se redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča: praviloma osebno v prostorih delodajalca, s priporočeno pošiljko s povratnico, z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Zakon tako primarno uveljavlja pravilo vročanja odpovedi v prostorih delodajalca. Če takšna vročitev zaradi odsotnosti delavca  ni mogoča, pa Nadaljuj z branjem

Inšpektorji za delo tokrat nad gradbince

Inšpektorji za delo so izvedli prvi del poostrenega nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter zakonodaje s področja delovnih razmerij na začasnih in premičnih gradbiščih. Največ nepravilnosti glede dela na višini S področja delovnih razmerij so po številu ugotovljenih kršitev izstopale kršitve glede evidenc na področju dela, delovnega časa in plačila za delo. Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu pa so največ nepravilnosti ugotovili glede dela na višini, zagotavljanja Nadaljuj z branjem

Regres v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas

Prispevki za socialno varnost se obračunajo in plačajo od zneska regresa, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v RS za predpretekli mesec. Če ima delavec sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas oziroma ima dva delodajalca, se znesek, ki predstavlja osnovo za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost določi, upoštevaje podatek o sorazmernem delovnem času pri posameznem delodajalcu. Regres za letni dopust Pri obravnavi vprašanja je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Nadaljuj z branjem

Za starejše zaposlene polovična oprostitev prispevkov

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja oprostitev prispevkov delodajalca za starejše zaposlene. Kdo lahko uveljavlja oprostitev prispevkov? Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene lahko uveljavljate zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za koga lahko uveljavljate oprostitev prispevkov? Delodajalci in izplačevalci nadomestil ste oproščeni plačila prispevkov delodajalca: v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti, in Nadaljuj z branjem

Za delo na črno vas lahko inšpektor kaznuje z globo do 15.000 evrov

Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) samozaposlena oseba opravlja delo na črno, če opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. Če posameznik dejavnosti ne Nadaljuj z branjem

Pozor, 30. junija se izteče prehodno obdobje za osebno dopolnilno delo

Le še dober mesec dni je ostalo do zaključka prehodnega obdobja za posameznike, ki so osebno dopolnilno delo začeli opravljati pred 1. januarjem 2015. 30. junija se namreč izteče rok, ko se morajo izvajalci osebnega dopolnilnega dela organizirati po novi zakonodaji. Opravljate osebno dopolnilno delo po novi zakonodaji? Pripravili smo nekaj informacij za vse, ki se pripravljate na ta korak: Vsi, ki ste v okviru osebnega dopolnilnega dela opravljali turistično dejavnost, se Nadaljuj z branjem

Dopolnilno delo: Za katere vrste del mora vrednotnico kupiti naročnik storitev?

Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so vrednotnice. Kdaj mora vrednotnico kupiti naročnik storitev in kdaj mora za nakup vrednotnice poskrbeti izvajalec, ki opravlja osebno dopolnilno delo? Pri katerih delih je naročnik storitev dolžan kupiti vrednotnico? Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na naročniku storitve in kjer se dela ne Nadaljuj z branjem

Sosedska pomoč: Pomoč pri prekrivanju strehe ena od redkih izjem

V prvem delu smo pisali o kratkotrajnem delu, v drugem delu smo objavili odgovore na konkretna vprašanja iz področja kratkotrajnega dela, v tretjem delu pa objavljamo odgovore na konkretna vprašanja glede sosedske in sorodstvene pomoči. Ali gre za kršitve, če vam bi pri kakšnih delih pri hiši in okolici pomagali prijatelji, ki niso sorodniki in ne sosedi, delo pa bi bilo opravljeno popolnoma brezplačno, kot medsebojna pomoč? Glede na vprašanje, ali Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil (3. del)

V  prvem prispevku smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti, v drugem delu pa razložili več o koncesijah, soglasjih in dovoljenjih, ki jih mora posameznik pridobiti, preden se loti posla. V tem prispevku pa boste lahko več prebrali o tem, kaj mora podjetnik pridobiti za vzdrževanje in popravila motornih vozil. Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil Trgovina z motornimi vozili zajema tako motorna vozila in motorna Nadaljuj z branjem

Standardna klasifikacija dejavnosti: Koncesije in licence (2. del)

V prejšnjem delu prispevka smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti ter se podrobneje lotili razlage omejitev, ki jih posameznikom – bodočim trgovcem nalaga zakonodaja pri opravljanju dejavnosti trgovine. Standardna klasifikacija dejavnosti Za lekarno potrebujete koncesijo Posamezne dejavnosti znotraj klasifikacije imajo lahko tudi dodatne omejitve, ki se navezujejo na dejavnost samo, podzvrst dejavnosti, načina izvedbe oz. ureditve statusa izvajalca ali prav določenega elementa, kot sta denimo uporaba določenih Nadaljuj z branjem

Spletna trgovina: Bi svoje izdelke prodajali preko spleta? Bodite pozorni na zakone

Spletna trgovina postaja v zadnjem času vse bolj aktualna, zato smo vam pripravili nekaj določil, katera mora spoštovati prodajalec, ki se odloči za prodajo preko spleta. Podjetje, ki se odloči za prodajo preko spleta, mora pri opravljanju svoje dejavnosti spoštovati naslednje predpise: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Preberite tudi Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov. V Nadaljuj z branjem