Skraćeno radno vrijeme u Sloveniji/EU

Skraćeno radno vrijeme u SlovenijiEU

Skraćeno radno vrijeme u Sloveniji/EU

Skraćeno radno vrijeme u Sloveniji/EU – ugovor o radu

Skraćeno radno vrijeme u Sloveniji je oblika zapošljenja gde se radi manje od 40 sata nedeljno. Radnik koji je sklopio ugovor o radu na skraćeno radno vrijeme ima prava i obaveze koje proističu iz radnog odnosa kao radnik sa punim radnim vremenom. Razlika je u tome da jih zaposlenik na skraćeno radno vrjeme ostvaruje relativno vremenu za koje je sklopio ugovor o radu.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Skraćeno radno vrijeme u Sloveniji i pravo na odmor i regres

Radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna ako radi najmanje pet dana. Međutim, dodatni dani godišnjeg odmora moraju mu pripadati. Na osnovi primjenjivog kolektivnog  ugovora ili internog akta poslodavca. Međutim, radnik s skraćenim radnim vrijemenom ostvaruje svoje pravo na naknadu razmjerno radnom vrijemenu. Ako radnik radi na skraćeno radno vrijeme, ima pravo na pomoć na skraćeno radno vrijeme.

Radnici s skraćenim radnim vremenom imaju i osnovne dodatke na plaću kao što su naknada za prekovremeni rad oćni rad, naknada za rad nedjeljom, naknada za rad na odmor itd.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Skraćeno radno vreme – hrana i prijevoz

Poslodavac je dužan platiti te troškove u cijelosti, bez obzira na oblik zaposlenja radnika. Ako radnik radi isti broj dana kao i puno radno vrijeme, mora obaviti isti broj putovanja i, naravno, to ne utječe na rad s skraćenim radnim vremenom.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Mirovina i staž u slučaju skraćenog radnog vrijemena

Zakonskom osnovom predviđeno je puno radno vrijeme (40 sati tjedno) za 12 mjeseci mirovinskog staža. U slučaju rada na skraćeno radno vrijeme se razmatra proporcionalno mirovinsko razdoblje. Stoga, ako je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, odobrava mu se 6 mjeseci mirovinskog staža u roku od jedne godine.

Skraćeno radno vrijeme, smatrat će se punim razdobljem, a ne samo polovicom, za potrebe obračuna dodataka za radni staž. Isto vrijedi i za brojanje staža za isplatu jubilarne nagrade.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Posebni slučajevi

Radnik s skraćenim radnim vremenom ima pravo na naknade za socijalno osiguranje kao da radi puno radno vrijeme ako je radio na skraćeno radno vrijeme u području roditeljstva ili invaliditeta.

Sklapanje ugovora na skraćeno radno vrijeme s nekoliko poslodavaca

Radnik može sklopiti ugovor o radu na skraćeno radno vrijeme s nekoliko poslodavaca. Tim putem bi ostvario posao s punim radnim vremenom predviđen zakonom. Radnik se mora dogovoriti s poslodavcima o radnom vremenu. Dodatno i o tome kako uzeti godišnji odmor i o drugim izostancima s posla.

Da bi saznali više o zapošljavanju stranih građana i pokretanju vaše poslovne ideje u Sloveniji možete se prijaviti i na naš webinarposlovnoj migraciji . Takođe možete nas pratiti i na Facebook-u.

 

Share this post