Pravno obaveštenje

Celokupan sadržaj objavljen na  internetnim stranicama kompanije Data d.o.o. je zaštićen autorskim radom Date d.o.o. i/ ili njihovih ugovornih strana u skladu sa odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima ( ZASP Ur.l. RS, br. 16 /07, 68/08 i 110/03). Zabranjena je reprodukcija, distribucija, modifikacija, javno prikazivanje i ostali oblici eksploatacije autorskog rada bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Data d.o.o.

Uz dozvolu kompanije Data d.o.o. moguće je dokumente objavljene na internetnim stranicama Date d.o.o. čuvati, reklamirati, reprodukovati ili na drugi način distrribuisati samo u nekomercijalne svrhe i u skladu sa odredbama ZASP, zadržavajući sva navedena upozorenja o autorskim pravima i drugim pravima (kao izvor podataka mora biti vidljivo označena Data d.o.o., a podaci moraju ostati nepromenjeni).

Data d.o.o. će održavanjem i dizajnom internetnih stranica obezbediti tačnost, ispravnost i pravovremenost objavljenog sadržaja, ali ne garantuje i ne prihvata odgovornost za tačnost i celovitost kao i za štetu nastalu upotrebom ove internetne stranice ili njenog sadržaja.

Svi korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost. Data d.o.o. zadržava pravo da izmeni, doda ili ukloni internetnu stranicu (u celosti ili delimično) bez prethodnog upozorenja.

Data d.o.o. je posvećena zaštiti poverljivosti ličnih podataka korisnika prikupljenih na internetnoj stranici www.data.si, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1-UPB1 Ur.l.RS, br. 94/07).