Go to Top

Opredmetena osnovna sredstva – strošek amortizacije

Slovenski računovodski standard 1 (2006) se uporablja pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev (v nadaljevanju o.o.s.) in je tesno povezan tudi z računovodskimi načeli.

Amortizacija osnovnih sredstev: Za računalnike najvišja 50-odstotna

Opredmetena osnovna sredstva - strošek amortizacijeMed opredmetena osnovna sredstva pripoznamo sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto).

Najpogosteje opredmetena osnovna sredstva predstavljajo: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, vozila, pohištvo, stroji, biološka sredstva idr.

Ob pridobitvi o.o.s. ga je potrebno ovrednotiti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter stroški (npr. prevoz, namestitev), odštejejo pa se morebitni trgovinski in drugi odobreni popusti.

Podjetja in podjetniki, ki niso v sistemu DDV ali nimajo pravice do odbitka, v nabavno vrednost prištejejo tudi vstopni DDV, ki si ga niso smeli odbiti.

Določitev stopnje amortizacije je v mikro in majhnih podjetjih (praviloma) vezana na davčno priznane najvišje stopnje, saj v primeru izbire drugačne stopnje ali drugačne metode obračunavanja, zanje pomeni dodatno administrativno/računovodsko delo, saj bi morali obračun v vsakem primeru narediti tudi z zakonskimi omejitvami po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (33. člen ZDDPO-2).

Primer obračuna stroška amortizacije podajamo v nadaljevanju:

Nakup računalnika v vrednosti 1000€ na dan 17.06.2014

Najvišja »davčno priznana« letna amortizacijska stopnja za računalniško opremo je 50%

Začetek amortizacije je 01.07.2014
Mesečni strošek amortizacije: 1000 € x 50 % / 12 = 41,67 €
Letni strošek amortizacije: 500 €

 

Preglednica stroška po letih:

Strošek v letu Št. mesecev  
2014 6 250 €
2015 12 500 €
2016 6 250 €
1000 €

 

Po preteku dveh let to o.o.s. nima več knjigovodske vrednosti, kar pa ne pomeni, da ga podjetje lahko avtomatično zavrže ali preneha uporabljati – sredstvo, v kolikor je funkcionalno in vzdrževanje ekonomično, je še vedno v uporabi, dokler podjetje ocenjuje, da je rentabilno.

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja