Go to Top

Standardna klasifikacija dejavnosti: Izobraževanja in usposabljanja (2. del)

Pogosto se dogaja, da ob registraciji podjetja, bodoči podjetniki oklevajo pri naboru dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali. V prvem delu smo pisali o dejavnostih, ki se dotikajo izobraževanja, v drugem delu se bomo malce ustavili pri specifičnih pogojih, ki se zadevajo določenih vrst usposabljanj in izobraževanj.

Izobraževanje odraslih po javno veljavnih programih

Standardna klasifikacija dejavnosti: Izobraževanja (2. del)Za organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, je zahtevano da lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih  (14. člen Zakona o izobraževanju odraslih – Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1).

Usposabljanja in preverjanja znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij

V okviru izvajanja strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij, je za organizacijo tečajev in preizkus znanja potrebno pooblastilo  organizacije, ki jih na predlog Urada RS za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje ( 2. člen Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij – Uradni list RSRS, št. 131/03 in 113/08).

Usposabljanja za varstvo pred požarom

Izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom zahteva izdajo pooblastila s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito o izpolnjevanje pogojev za usposabljanje  (10. člen Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom  – Uradni list RS, št. 64/95).

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Usposabljanja reševalcev iz vode

Usposabljanje reševalcev iz vode: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja in preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode. Pravne ali fizične osebe torej vložijo pri upravi vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 9. člen Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04 in 79/07). Pooblastilo se izda za pet let in se nato lahko podaljša za enako obdobje na zahtevo vlagatelja.

Usposabljanje voznikov izrednih prevozov

Usposabljanje voznikov izrednih prevozov: Minister, pristojen za promet, predpiše  tako program usposabljanja, pogoje, obrazec potrdila o uspešno opravljenem programu, kot tudi način vodenja evidence o izdanih potrdilih in pooblasti organizacije za izvajanje tega programa – Zakon o varnosti cestnega prometa.

Za izvajanje usposabljanja kandidatov za opravljanje izpitov za upravljanje s čolni: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkusa znanja ali VHF GMDSS izpita skladno z 31. členom Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05).

Izobraževanje na področju živinoreje

Izobraževanje na področju živinoreje je izobraževanje, ki je predvsem namenjeno, pridobitev osnovnega znanja s področja oskrbe živali in se pridobi na podlagi potrditve o ustreznosti programa s strani pristojnega organa.  Izvajalec je dolžan izdajati potrdila o opravljanju preizkusu znanja ter potrdila o udeležbi in voditi evidenco o opravljenem usposabljanju.

Izvajalec usposabljanja za izvajalce osemenjevanja je Nacionalni veterinarski inštitut na sedežih svojih območnih enot.

Vozniške šole

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

V dejavnost vozniških šol je vključeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za pridobitev dovoljenja za vožnjo avtomobila ali drugih motornih vozil, pilotiranje letal, vodenje čolnov in ladij, razen za poklicne voznike (srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje)ter poklicne kapitane in pilote (visoko šolsko izobraževanje).

Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol lahko izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo Javne agencije za varnost prometa (AVP) in izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav in kadrov.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike.

V letalstvu strokovno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, materialne in druge pogoje (letalske šole). Dovoljenje za delo letalski šoli za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja izda Ministrstvo za promet – 56. člen Zakona o letalstvu.

Prvi del prispevka najdete na povezavi.

Želite izvedeti več o klasifikaciji dejavnosti? Vabljeni na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, podjetniški svetovalec

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja