Go to Top

Odprtje d.o.o.: Z novelo zakona konec ustanavljanja na zalogo in izigravanja upnikov

Odprtje d.o.o.: Z novelo zakona konec ustanavljanja na zalogo in izigravanja upnikov

Državni zbor RS je 13. julija 2015 sprejel novelo Zakona o gospodarskih družbah – 1I. Novela ZGD-1I se je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo začela pripravljati jeseni 2013 z javnim pozivom javnosti za predložitev predlogov za spremembe ZGD-1. Novela je bila predmet široke javne razprave, ki je trajala od avgusta do decembra 2014.

Katere spremembe prinaša novela ZGD-1I?

Poenostavljeno računovodenje

Novela ZGD-1I v slovenski pravni red implementira Direktivo 2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij. Glavni namen prenosa direktive je poenotiti pravila računovodenja v Evropski uniji ter omogočiti primerljive in enakovredne informacije iz letnih poročil gospodarskih družb. Novela vključuje tudi poenostavljen režim za mikro družbe, ki ne bodo več zavezane k pripravi priloge k računovodskim izkazom.

Odprtje d.o.o.: Omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb

Novela vsebuje določbe, ki nadgrajujejo omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb, katerih glavni namen je  preprečiti nepoštene poslovne prakse pri ustanavljanju novih gospodarskih družb. Nova omejitev zadeva omejitve ustanavljanja podjetij osebam, ki bodo kršile pravila v zvezi s plačilom za delo in z zaposlovanjem na črno.

Na VEM točki DATA vam uredimo vse za odprtje d.o.o. Pišite nam!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Prav tako se ustanavljanje omejuje osebam, ki so bile z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne bo mogla postati oseba, ki je v obdobju zadnjih treh mesecev pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ustanovljene v zadnjih treh mesecih. Namen je otežiti ustanavljanje d.o.o na zalogo in izigravanje upnikov, države, zaposlenih povezanih z njimi. Predlog vsebuje več izhodov, ki osebam s podjetniškimi cilji ne preprečuje ustanavljanje d.o.o.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Ostale določbe:

  • Z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja se uvaja institut notranje revizije, dopolnjujejo se določbe v zvezi z revizijsko komisijo in določajo pravila v zvezi z zavarovanjem odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora.
  • Dopolnjujejo se zahteve v zvezi s povezanimi osebami v okviru koncerna. Podrobneje se ureja poročilo, revizija in soglasje k podjetniški pogodbi. Prav tako se natančneje urejajo pravice upnikov v okviru koncernov.
  • Zastaralni roki za družbe, v katerih imata Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost prevladujoč vpliv, se podaljšujejo s petih let na deset let od nastanka škode.
  • Prenavljajo se kazenske določbe, in sicer tako, da se na novo dodajajo posamezni prekrški (npr. za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta). Novost je, da je višina globe odvisna od velikosti družbe.

Želite razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja? Vabljeni na brezplačno izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja