Go to Top

Kdo lahko odpre zasebni vrtec?

Najbolj zajeten del izobraževanja, je tudi tisti del, ki se v praksi najmanjkrat uporablja, a je vedno bolj tudi prisoten. To je izobraževanje, ki se nanaša na zasebne šole in vrtce. V tem članku se bomo posvetili malo bolj na pogoje in zakonsko podlago za registracijo teh dejavnosti.

Izobraževanje na vseh ravneh rednega zasebnega šolskega sistema

Predšolska vzgoja

Kdo lahko odpre zasebni vrtec?

V to dejavnost je vključena predšolska vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih do vstopa v osnovno šolo, kot tudi vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Zasebni vrtec

Zasebno predšolsko vzgojo z javno veljavnimi programi izvajajo zasebni vrtci.

Pogoji in dokazila:

Pravna podlaga za to dejavnost je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakon o vrtcih (ZVrt), Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovnošolsko izobraževanje

V to dejavnost vklučujemo tudi osnovnošolsko izobraževanje, prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami, izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (npr. Waldorfska osnovna šola), izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami, izobraževanje s prilagoditvami za odrasle in mednarodne osnovne šole.

Osnovnošolsko izobraževanje z javno veljavnimi programi lahko izvajajo tudi zasebne osnovne šole.

Pogoji so:

Pravna podlaga za to dejavnost je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakon o osnovni šoli (ZOsn), Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol, Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja in Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Srednješolsko izobraževanje, Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje in Posrednješolsko izobraževanje

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Skupni pogoji so:

Pravna podlaga za to dejavnost je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja in Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Posrednješolsko izobraževanje in Visokošolsko izobraževanje

Visokošolsko izobraževanje izvajajo visokošolski zavodi, to so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.

Glavni pogoji so:

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Dotična pravna podlaga je Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Pravilnk o razvidu visokošolskih zavodov, Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev, Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev in Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje.

Želite izvedeti več o klasifikaciji dejavnosti? Vabljeni na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja