Go to Top

Obdavčitev izvajalcev ODD

Obdavčitev izvajalcev ODD je urejena tako, da se v davčno osnovo všteje vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka in za obvezne prispevke za socialno varnost. Te izvajalec osebnega dopolnilnega dela plača sam ali mu jih plača naročnik osebnega dopolnilnega dela. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela iz točke B seznama del, mora sam zase pridobiti vrednotnico. Če opravlja dela iz seznama A, pa mu vrednotnico zagotovi naročnik del.

Osebno dopolnilno delo in obdavčitev izvajalcev ODD

Poleg 10 % normiranih stroškov izvajalec osebnega dopolnilnega dela lahko uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela ali storitev. Priznajo se na podlagi dokazil (računov) o tem, da so nastali v povezavi z doseženim dohodkom iz osebnega dopolnilnega dela.

Dejanske stroške prevoza in nočitve izvajalec osebnega dopolnilnega dela uveljavlja v napovedi za odmero akontacije dohodnine.

Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Akontacija dohodnine od dohodka iz osebnega dopolnilnega se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

Primer 1: Prodaja gozdnih sadežev in obdavčitev izvajalcev ODD

Oseba je s 1. 7. 2017 priglasila osebno dopolnilno delo iz točke B.3 (nabira in prodaja gozdne sadeže…) pri AJPES ter vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcu M12.

Pred pričetkom dela oseba na upravni enoti pridobi vrednotnico na svoje ime, za mesec julij 2017, pri tem vplača 9 evrov (7 evrov za prispevek PIZ ter 2 evra za prispevek ZZ).

obdavcitev izvajalcev ODD

V juliju 2017 nabira borovnice in gobe. Nabrane gozdne sadeže proda različnim kupcem:

  • Gostinček s. p., za plačilo v znesku 50,00 evrov,
  • Sadje d. o. o., za plačilo v znesku 70,00 evrov,
  • različnim fizičnim osebam, za plačilo v skupnem znesku 60,00 evrov.

Za vsako prodajo nabranih gozdnih sadežev izvajalec osebnega dopolnilnega dela kupcem izstavi račune. Podatke o teh izdanih računih vključi v Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega, ki ga po preteku polletnega obdobja (najpozneje do 10. januarja 2018) dostavi finančni upravi.

Osebno dopolnilno delo in obvezno zavarovanje

Ker je izvajalec osebnega dopolnilnega dela juliju 2015 obvezno zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas, se plačan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva kot prispevek za posebne primere zavarovanja (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora najpozneje do 10. 8. 2017 pri finančni upravi vloži Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja). V napovedi navede podatke o vseh prejetih plačilih za prodane gozdne sadeže v juliju 2017 (torej tudi za prodajo kupcem, ki so sicer plačniki davka, saj ti glede na določbo  tretjega odstavka 285. člena Zakona o davčnem postopku ZdavP-2 nimajo obveznosti obračuna davčnega odtegljaja od dohodka za opravljeno osebno dopolnilno delo) Na podlagi te napovedi mu finančna uprava izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, in sicer:

Dohodek180,00 eur
Normirani stroški18,00 eur
Prispevki / plačilo vrednotnice9,00 eur
Davčna osnova153,00 eur
Akontacija dohodnine38,25 eur

Podatke o doseženem dohodku bo finančna uprava vključila med podatke za sestavitev informativnega izračuna dohodnine za leto 2017.

Primer 2: Varstvo otrok in obdavčitev izvajalcev ODD

Drugačen je primer opravljana in obdavčitev izvajalcev ODD, ki občasno varujejo otroke in torej opravljajo osebno dopolnilno delo iz seznama A na listi del, ki se opravljajo prek osebnega dopolnilnega dela.

Oseba s 1. 1. 2017 pri AJPES priglasi osebno dopolnilno delo iz točke A.3 (občasno varstvo otrok, …) ter vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcu M12.

V januarju 2017 izvajalec ODD na domu štirih različnih naročnikov občasno varuje njihove otroke. Za to prejme skupno plačilo v znesku 120 evrov. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela vsakemu naročniku za opravljeno varstvo izda račun. Podatke o teh izdanih računih izvajalec ODD vključi v Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki ga po preteku polletnega obdobja (najpozneje do 10. julija 2017) dostavi finančni upravi.

Vsak od naročnikov za izvajalca osebnega dopolnilnega dela pred pričetkom dela vplača svojo vrednotnico. Za osebo – izvajalca osebnega dopolnilnega dela so bile tako v januarju 2017 vplačane 4 vrednotnice.

Ker izvajalec osebnega dopolnilnega dela v januarju 2017 ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugega naslova, mu bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (na podlagi podatkov, posredovanih iz finančne uprave) znesek plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (4 * 7 eur = 28 eur) upošteval pri določitvi obdobja zavarovanja ter določil znesek osnove, ki se ji bo upošteval za izračun pokojninske osnove.

Izvajalec ODD do 10. 2. 2017 pri finančni upravi vloži Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) . Na podlagi te napovedi ji finančna uprava izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, in sicer:

Dohodek 120,00 eur
Normirani stroški12,00 eur
Davčna osnova 108,00 eur
Akontacija dohodnine 27,00 eur

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?

Podatke o doseženem dohodku bo finančna uprava vključila med podatke za sestavitev informativnega izračuna dohodnine za leto 2017.

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja