Go to Top

Davčna osnova pri normirancih

Davčna osnova pri normirancih

Davčna osnova pri normirancih – ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je precej poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove. Normirancem ni potrebno voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo, v kolikor imajo pri svojem poslovanju opravka z nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala (npr. gostinci, slaščičarji, trgovine ipd.).  V primeru, da so registrirani za DDV poročanje, pa obvezno vodijo tudi evidenco prejetih in izdanih računov.

Biti normiranec ali voditi poslovne knjige?

Kako se ugotavlja davčna osnova pri normirancih?

Davčna osnova pri normirancih,   ki na novo pričnejo opravljati dejavnost ni pogojena z višino prihodkov. Pri ostalih zavezancih, ki že poslujejo je pogoj, da v davčnem letu  pred tem davčnim letom prihodki ne presegajo 50.000 eur ali 100.000 eur v kolikor je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Kako se ugotavlja davčna osnova pri normirancih?V kolikor je zavezanec samozaposlen za polni delovni čas (za 40 ur/ tedensko) je pogoj za prihodkovni limit 100.000 eur izpolnjen (min. 5 mesecev).

Davčna osnova pri normirancih se priglasi ob pričetku opravljanja dejavnosti oz. ob sami registraciji podjetja. Drugi zavezanci, ki že poslujejo pa to ustrezno priglasijo ob oddaji davčnega obračuna za preteklo leto.

Zavezanci, ki dve zaporedni predhodni davčni leti ne izpolnjujejo prihodkovnega pogoja za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, so dolžni v davčnem letu, ki sledi dvema zaporednima predhodnima davčnima letoma, ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Tako se ugotavlja davčna osnova pri normirancih.

Zavezanci ugotovijo davčno osnovo na način, da od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirane odhode v višini 80% ustvarjenih prihodkov. Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke ob njihovem nastanku (tj. fakturirana realizacija).

Kako se odmeri dohodnina od dohodka?

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20% davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Efektivna obdavčitev je torej 4%. Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati davčnih olajšav (npr. Splošne olajšave, olajšave za investiranje, olajšave za zaposlovanje, olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za donacije itd.).

V kolikor zavezanec ne posluje celo leto se mu akontacija dohodnine preračuna kot bi posloval celo leto. Torej ugotovljeno osnovo delijo z meseci poslovanja (šteje se, da je polni mesec poslovanja v kolikor zavezanec posluje od 15. ali 16. dne v mesecu – odvisno od vseh št. dni v mesecu) . Nato tak dobiček delijo z 12 meseci in izračunajo akontacijo dohodnine, ki je lahko mesečna (preračunan dobiček nad 400 eur) ali trimesečna (preračunan dobiček pod 400 eur).

Zavezanci ugotovijo dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga morajo davčnemu organu predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (do 10. v mesecu). Če je znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu dohodnina vrne.

Za lažji izračun davka iz dejavnosti in akontacij dohodnine davka iz dejavnosti smo vam pripravili kalkulator za izračun.

Kalkulator za izračun – normiranci

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Vabljeni na naš seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Pripravila: Anja Grahek in Siniša Branković, DATA d.o.o.

Prijava na seminar


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja