Go to Top

Vlada se je seznanila z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014–2020

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 ter imenovala krovno skupino, ki je zadolžena za pripravo strategije. Krovni skupini bosta predsedovala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS mag. Radovan Žerjav ter direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj mag. Boštjan Vasle. Vlada RS je na isti seji ustanovila tudi šest delovnih skupin za razvojno načrtovanje.

Strategiji razvoja Slovenije 2006–2013 se izteka veljavnost, zato Vlada RS začenja s pripravami za pridobitev nove, sodobne strategije, v kateri bodo navedeni cilji razvoja Slovenije. Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 bo predvidoma sprejeta januarja 2013. V skladu z 11. členom Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010) sta za pripravo Strategije razvoja Slovenije pristojna Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Krovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 sestavljajo:

 • mag. Radovan Žerjav, minister, predsedujoči
 • mag. Boštjan Vasle, direktor, sopredsedujoči
 • mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, namestnica predsedujočega,
 • Suzana Lep Šimenko,
 • dr. Alenka Kajzer,
 • Lidija Apohal Vučkovič,
 • Janez Kušar,
 • dr. Ana Murn,
 • mag. Franci Klužer,
 • Klavdija Mihelj Korenika,
 • mag. Duška Radovan,
 • dr. Gorazd Justinek.

Krovna skupina, ki je zadolžena za vodenje procesa, ki bo v okviru javne in strokovne razprave prispeval k široko podprti opredelitvi vizije razvoja Slovenije, določitvi prednostnih področij nove strategije ter oblikovanju usmeritev in ukrepov za realizacijo vizije.

Koordinacija na nacionalni ravni poteka v okviru delovanja delovnih skupin za razvojno načrtovanje, ki jih je na isti seji ustanovila Vlada RS:

 1. delovna skupina – makroekonomski okvir in finančni sistem,
 2. delovna skupina – znanje, konkurenčnost in trg dela,
 3. delovna skupina – sociala in zdravje,
 4. delovna skupina – infrastruktura,
 5. delovna skupina – gospodarjenje z naravnimi viri,
 6. delovna skupina – zagotavljanje osnovnih funkcij države.

Glavne naloge delovnih skupin so:

 • usklajevanje razvojnega načrtovanja;
 • priprava strateških in izvedbenih dokumentov razvojnega načrtovanja (sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja Slovenije, priprava Programa državnih razvojnih prioritet in investicij, Partnerskega sporazuma in operativnih programov kohezijske politike);
 • spremljanje razvojnega načrtovanja v času veljave in izvajanja strateških dokumentov.

Posamezne delovne skupine vodijo vsebinsko pristojni državni sekretarji, njihovi namestniki pa so predstavniki Sektorja za razvojno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje Direktorata za evropsko kohezijsko politiko pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, ki so pristojni za tehnično in vsebinsko usklajevanje. V skupinah sodelujejo direktorji direktoratov oziroma njihovi namestniki.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo