Go to Top

Archives

Tag Archives: drobni inventar

Razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog

Slovenski računovodski standard 4 se uporablja takrat, ko gre za knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Ta standard obdeluje razvrščanje zalog, njihovo pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj, začetno računovodsko merjenje, prevrednotovanje, uskupinjevanje ter, kot že omenjeno, razkrivanje zalog. Z zalogami si največkrat srečujejo podjetja z dejavnostmi kot so proizvodnja, gostinstvo, trgovina, servisne storitve in podobno. Zaloge zajemajo količine v skladišču, dodelavi, predelavi, kot tudi Nadaljuj z branjem

Opredmeteno osnovno sredstvo in drobni inventar

Kaj je osnovno opredmeteno sredstvo in kaj lahko podjetja štejejo pod drobni inventar? Ali je potrebno vsako sredstvo, ki ne dosega vrednosti 500 evrov, označiti kot drobni inventar? Osnovno opredmeteno sredstvo in drobni inventar Slovenski računovodski standard pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo tisto sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma Nadaljuj z branjem