Go to Top

Poznate pogoje za borzno posredovanje?

Tudi za borzno posredovanje oziroma opravljanje dejavnosti borznega posredovanja mora imeti ponudnik ustrezno urejeno podjetje ali dejavnost - ali, povedano drugače, ne more kar vsak opravljati dejavnosti borznega posredovanja.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Borzno posredovanje lahko opravljate tudi kot fizična oseba. Razmislite o samozaposlitvi!

Več informacij

Borzno posredovanje: Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

Borzno posredovanje štejemo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (K66.120) po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Pod to dejavnost štejemo trgovanje na finančnih trgih za tuj račun, s tem povezane sorodne dejavnosti, borzno posredništvo vrednostnih papirjev, borzno posredništvo blagovnih pogodb in dejavnost menjalnic.

Borzno posredovanje sodi med regulirane dejavnosti

Borzno posredovanje lahko opravlja samo t.i. borznoposredniška družba, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), in se lahko ukvarja izključno le s tistimi posli, za katere je pridobila takšno dovoljenje. Obličnost vloge ni predpisana, zahtevana pa so priložena dokazila. Po izdaji dovoljenja ATVP vpiše družbo v register družb z dovoljenjem.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Preden odprete podjetje, pridite k nam na svetovanje! S pripravami pred registracijo podjetja smo pomagali že množici podjetnikov!

Več informacij

Borzno posredniška družba mora biti pravno organizirana kot d. o. o., d. d. ali kot evropska delniška družba. Z borznim posredovanjem v RS se lahko ukvarja tudi banka.

Borzni posrednik ne more biti kar vsak. Preverite, kakšni so pogoji.

Klikni in deli

Vel o reguliranih dejavnostih si lahko preberete tudi v prispevku Katere so regulirane dejavnosti podjetja? in še v Zavarovalniško zastopanje ali zavarovalniško posredovanje sodita med regulirane dejavnosti.

Kaj pa če je borzni posrednik fizična oseba?

Borzni posrednik je lahko tudi fizična oseba, ki izvršuje naročila strank, deluje kot investicijski svetovalec ali gospodari s finančnimi instrumenti strank. Za delovanje kot borzni posrednik mora biti pooblaščen s strani člana Ljubljanske borze in mora pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika od ATVP, opraviti zahtevan preizkus strokovnih znanj in zadovoljiti pogoje za izdajo tega dovoljenja ter vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja.

borzno posredovanje

Njegove delovne izkušnje morajo obsegati najmanj eno leto poslovanja s finančnimi instrumenti.

Državljanu države članice EU ni potrebno opravljati strokovnega izpita, v kolikor ga je opravil pri pristojnem organu države članice EU, a je zahtevana enaka raven znanja kot izobraževanje v Sloveniji.

Za opravljanje dela borznega posrednika kot fizična oseba je zahtevana tudi nekaznovanost zoper premoženje oziroma gospodarstvo, hkrati pa tudi, da kazen ni bila izbrisana iz kazenske evidence. Slednje se dokazuje z Izpiskom iz kazenske evidence.

Pravno podlago za borzno posredovanje v podjetju ali kot fizična oseba predstavlja Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI).

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja