Go to Top

Obdavčitev plovil tujcev

Pojasnilo DURS št. 4228-174/2012 2. 4. 2012

Prejeli smo vprašanja tujcev – rezidentov držav članic Evropske Unije glede obdavčitve plovil v Republiki Sloveniji ki bi jih vpisali v evidenco (register) plovil pri Upravi za pomorstvo (Koper Izola Piran). Prav tako jih je zanimalo ali morajo poleg davka na vodna plovila plačati tudi davek na dodano vrednost.

V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljeno vprašanje:

1. Zakon o davku na vodna plovila

Davek na vodna plovila plačujejo na podlagi Zakona o davku na vodna plovila – ZDVP (Uradni list RS št. 117/06) lastniki plovil daljših od petih metrov ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidenco plovil. Davek na vodna plovila plačujejo tako rezidenti Republike Slovenije kot tudi nerezidenti – tujci (fizične in pravne osebe) za plovila ki so vpisana v evidenci (registru) plovil. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta kot seštevek splošnega dela obveznosti dela obveznosti ki se nanaša na dolžino plovila in dela obveznosti ki se nanaša na moč pogona plovila.

Čeprav je v nacionalni zakonodaji navedeno da so zavezanci za plačilo davka na vodna plovila tudi nerezidenti – tujci je potrebno poleg določb nacionalne zakonodaje upoštevati tudi določbe veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami pogodbenicami torej tiste mednarodne pogodbe s katerimi je dogovorjeno izogibanje dvojnemu obdavčevanju premoženja. V mednarodnih pogodbah je obdavčitev premoženja praviloma določena z določbo 21. 22. 23. 24. ali 28. člena (odvisno od mednarodne pogodbe):

    • v tretjem odstavku 21. 22. 23. 24. ali 28. člena je določeno da se premoženje ki ga sestavljajo ladje in letala s katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu in premičnine v zvezi z opravljanjem prevozov s takimi ladjami in letali obdavči samo v državi pogodbenici v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. To pomeni da se vodna plovila četudi so evidentirana (registrirana) v Sloveniji in se uporabljajo za opravljanje prevozov v mednarodnem prometu obdavčijo v državi v kateri je sedež dejanske uprave podjetja;
    • v četrtem oziroma petem odstavku 21. 22. 23. 24. ali 28. člena je določeno da se vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice obdavči samo v tej državi. To pomeni da se vodna plovila vpisana v evidenco (register) plovil v Sloveniji kot premoženje obdavčijo v državi rezidentstva lastnika / imetnika vodnega plovila.

Premoženje nerezidentov – tujcev ki ga sestavljajo vodna plovila in so le-ta vpisana v evidenci (registru) plovil pri Upravi za pomorstvo Republike Slovenije se glede na navedeno obdavčuje samo v državi rezidentstva ker ima na podlagi veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja premoženja izključno pravico do obdavčevanja tega premoženja le druga država pogodbenica.

Za uveljavitev oprostitve plačila davka na vodna plovila v Sloveniji nerezidenti – tujci davčnemu organu v RS predložijo potrdilo o rezidentstvu v smislu določb 4. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja kar pomeni da se nerezident – tujec šteje za rezidenta druge države pogodbenice na podlagi svojega stalnega prebivališča središča življenjskih interesov običajnega bivališča oziroma državljanstva.

2. Zakon o davku na dodano vrednost

V skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS št. 13/11-UPB3 18/11 in 78/11) pomeni uvoz blaga vsak vnos blaga v Unijo ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga ki je uvoženo iz tretje države pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi predpisi. Na podlagi prvega ostavka 31. člena ZDDV-1 je kraj uvoza blaga država članica na ozemlju katere je bilo blago vneseno v Unijo pri čemer obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZDDV-1 nastane ko je blago uvoženo.

Od uvoza plovil ki bodo s Hrvaške vnesena v Unijo na ozemlje Slovenije je treba v skladu z navedenimi določbami obračunati DDV za kar je pristojen carinski organ.

Vir: Ministrstvo za finance(DURS)

Kategorije Davki